Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Archaeology of Prehistory and Middle Ages (0222VD120015)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Archaeology of Prehistory and Middle Ages (P0222D120015)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 5
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online
  • shrink expand
   Application submission date 1: 30.04.2019
   Application submission date 2: 07.09.2019
  • shrink expand
   počet přihlášených v minulém akademickém roce: 3 (stará akreditace – Pravěká a středověká archeologie)
   počet přijatých v minulém akademickém roce: 3 (stará akreditace – Pravěká a středověká archeologie)

   doba studia: 4 roky

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 19. a 20. 9. 2019, náhradní termín 24. a 25. 9. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 7. 9. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných pro tento obor: 5


  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce v rozsahu 3-10 normostran (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů;
   2. Posouzení dosavadní odborné činnosti a praxe uchazeče: 0–15 bodů;
   3. Prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu): 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Preferovaná jsou témata sledující sociálně-ekonomické problémy pravěkých kultur, dále vztahy mezi těmito kulturami, otázky sídelně-geografické a rovněž využívající nové poznatky různých přírodovědných oborů i nové postupy při interpretaci archeologického materiálu.

   V mladším období mají přednost témata zabývající se v širokém pohledu problematikou počátků slovanského osídlení našich zemí a otázkami vzniku nejstarších států.

   V archeologii mladšího středověku jsou preferována témata sídelně-archeologická (města, vesnice, tvrze, hrady, kláštery) a kulturně historická.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., kontakt: miroslav.popelka@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.09.2019 Until: 20.09.2019
   Alternative date (of entrance exam): 24.09.2019Until: 25.09.2019
  • shrink expand
   The Ph.D. graduate in „Archaeology of Prehistory and Middle Ages“ has mastered all the basic components of archaeological work. He/she has a good understanding of issues relating to archaeological cultural heritage, applies methods reflecting the current state of the discipline and produces documentation that meets required standards. He/she has mastered the basic principles of criticism of archaeological resources and applies them in the interpretation of these resources and is also familiar with the domestic and broader European cognition context. He/she makes resources available in the required manner, is able to formulate new findings and prepare their technical publication. The Prehistoric and Mediaeval Archaeology graduate is trained to be able to work in all types of archaeological institutions as well as in relevant public adminis