Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Sociology (6703V004)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Sociology (P6703)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 3
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  2 / 2

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand
   doba studia: 4 roky
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.
   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Oborová rada nevypisuje konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům dává možnost individuální volby. Program umožňuje kromě tematického zaměření v oboru sociologie také specializaci na některá kriminologická témata. Obecně je možno vycházet z výzkumného programu katedry, zejména PROGRES.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady nebo s potencionálními školiteli. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., kontakt: jiri.burianek@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.06.2019 Until: 21.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 27.06.2019
  • shrink expand
   Graduates have a broad overview of key issues in current sociological theory and methodology, a thorough grounding in a wide range of analytical methods of quantitative and qualitative research, and the ability to use and combine these procedures. They are able to formulate and solve demanding research questions, specify relevant hypotheses, find appropriate methods of solution, and formulate relevant expert opinions. Graduates may seek employment as researchers and university teachers as well as in specialist and management positions in both the state and commercial sectors.