Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Czech Language (7310V032)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Philology (P7310)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 8
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  3 / 5

  • shrink expand
   Application submission date 1: 30.04.2019
   Application submission date 2: 07.09.2019
  • shrink expand
   doba studia: 4 roky

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 19. a 20. 9. 2019, náhradní termín 24. a 25. 9. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 7. 9. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných pro tento obor: 3
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Vybrané kapitoly z gramatiky současné češtiny (s použitím materiálu z Českého národního korpusu)
   • Vývoj české gramatiky, ortografie, slovní zásoby (též s použitím korpusového materiálu)
   • Vybrané kapitoly z českého jazykového obrazu světa
   • Mluvená a psaná komunikace v současné češtině
   • Vztahy mezi užíváním češtiny a cizích jazyků v současné komunikaci (např. v rámci mezinárodních podniků)
   • Čeština v současných literárních textech
   • Čeština jako cizí jazyk (učebnice, problematika výuky atd.)
   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., kontakt: petr.mares@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.09.2019 Until: 20.09.2019
   Alternative date (of entrance exam): 24.09.2019Until: 25.09.2019
  • shrink expand
   Graduates of the Ph.D. programme in Czech Language have a broad overview of the entire field of linguistic Czech studies and of general linguistics including new linguistic disciplines; have a thorough grounding in their specialisation within the field of Czech linguistic studies; possess skills in professional reflection and application of linguistic methodology and findings to other linguistic areas. Graduates may seek employment in various scientific-research and educational institutions, especially at tertiary level, in academic institutions, and also in publishing and editing and as expert assessors of language services.