Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Czech History (7105V012)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: History (P7105)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 14
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  11 / 15

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand
   doba studia: 4 roky
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., kontakt: jana.cechurova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.06.2019 Until: 21.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 27.06.2019
  • shrink expand
   A graduate of the doctoral degree programme in Czech History has gained a comprehensive knowledge of historical events and processes in their broadest context with an emphasis on the interconnectedness of heuristic, documentary, theoretical, interpretive and argumentative work. The graduates work systematically and precisely, and are able to generalise and creatively apply theoretical and methodological inspirations. They conduct independent, creative scientific activities whose results are conveyed to the professional and non-academic public. Therefore, they are prepared to find employment at science-and-research and history institutes and universities, while also being qualified to perform highly demanding professional work in the state administration, in various civil society forums, all types of media, in the domain of culture etc.