Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Anglophone Literatures and Cultures (7310V343)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Philology (P7310)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 6
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  3 / 7

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand
   doba studia: 4 roky
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky
   1) Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém
   záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů
   2) Posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3) Prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu): 0–15 bodů.

   doporučená témata projektu připravované disertační práce:
   • The Picturesque and Historical Novel
   • Power in British and American Gothic Fiction
   • Imaginary Geographies in British and American Romanticism
   • Narratives and Histories of the Settlement of the American West
   • Globalisation in Contemporary Irish Drama
   • Reflections of the "Celtic Tiger" in Contemporary Irish Fiction
   • The Politics of Northern Irish Theatre, 1900-1969
   • Belfast as a Literary Topos
   • Old English Documentary Prose as A Background to Old English Poetry
   • Topoi in Old English Old Testament Poetry
   • Fabliaux Elements in Middle English Poetry
   • Narrative Theory and the Development of Contemporary Canadian Fiction by Aboriginal Writers
   • Tropes of Immigration, Migration and Travel in the History of Canadian Literature
   • Edward Thomas, Robert Frost and the Poetry of Modernism
   • Ideology and Nation in 19th century Irish Poetry
   • Translation as Theme in Twentieth-Century Irish/American/British Poetry
   • Yeats and the Celtic Revival
   • Politics on the Restoration Stage
   • Family in the Eighteenth-century Novel
   • Travel Writing and Women
   • History in British Post-war Women's Fiction
   • Theoretical Otherness, Local Color Fiction and Kate Chopin
   • Narrative Space and Thomas Pynchon
   • Literature and Silence

   Uchazeč může volit zaměření disertačního projektu i mimo doporučené tematické okruhy.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Martin Procházka, CSc., tel.: 221619341, e-mail: martin.prochazka@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.06.2019 Until: 21.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 27.06.2019
  • shrink expand
   Graduates are highly qualified specialists in literary and cultural studies focused on English-speaking countries, especially the literatures and cultures on the British Isles and in North America. They have a good command of theoretical and methodological approaches, are able to conduct independent research and to teach literary and cultural histories of the United Kingdom, USA, Ireland and other English-speaking countries, and related literary and cultural courses, at tertiary level. They can participate in team research projects and work in international research teams. Czech graduates have a good command of the terminology and style of the discipline in their mother tongue and possess basic knowledge of the reception of Anglophone literatures in Czech culture.