Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  English Language (7310V008)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Philology (P7310)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 1
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  1 / 1

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand
   doba studia: 4 roky
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–10 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–20 bodů.

   Je požadována znalost češtiny nebo slovenštiny na úrovni nejméně B2 (evropského referenčního rámce pro jazyky), tj. uchazeč by měl ovládat češtinu natolik, aby mohl číst českou lingvistickou literaturu a sledovat české lingvistické přednášky a diskuse. Přijímací zkouška je proto vedena zčásti v češtině a zčásti v angličtině.

   tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Vyšší roviny anglického gramatického systému (funkční morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu) z teoretického nebo příp. aplikovaného hlediska
   • Historický vývoj angličtiny
   • Pragmatika
   • Analýza diskursu
   • Stylistika
   • Lexikologie
   • Lexikografie

   Doporučujeme uchazečům, aby se seznámili s informacemi o doktorském studiu na stránkách Ústavu anglického jazyka a didaktiky http://uajd.ff.cuni.cz/

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Aleš Klégr, kontakt: ales.klegr@ff.cuni.cz

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.06.2019 Until: 21.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 27.06.2019
  • shrink expand
   The graduate is a specialist in the English language and English linguistics, displaying a comprehensive knowledge of the field. Owing to experience in publishing and conference activities, the graduate is well prepared in both theoretical and practical areas. Cognizant of the necessity to follow the developments in the field, the graduate is capable of continuous self-education, can specialize as required, publish on their own, conceive and teach university-level courses. The emphasis on specialist and linguistic competence also predisposes them for research and teaching abroad, and allows them to submit grant projects and take part in collaborative research with partners abroad. The graduate is trained in applying conceptual thinking, in data processing and searching for systemic solutions and their presentation at a professional level.