Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Slavic Philology (7310V325)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Philology (P7310)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Russian
  Expected minimum number of accepted students: 3
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand
   délka studia: 4 roky

   Jazyk výuky je ruština. Slovanské filologie jsou placený obor.

   срок обучения: 4 года

   Обучение проходит на русском языке.
   Обучение по специальности "Славянские филологии" платное, стоимость обучения.
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   Obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., kontakt: hana.gladkova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).


   вступительный экзамен: собеседование, 1 тур.

   Содержание и предмет вступительного экзамена:
   1. собеседование по проекту диссертационной работы, предполагается, что поступающий продемонстрирует знание терминоголического аппарата, понимание целей и методов исследования по выбранной теме: 0–30 баллов;
   2. обсуждение предыдущей научной деятельности и учебы поступающего: 0–15 баллов;
   3. поступающий должен продемонстрировать знание научной литературы по выбранной теме: 0–15 баллов.

   Выбранную тему необходимо предварительно консультировать с председателем научного совета по специальности "Славянские филологии". Председатель научного совета по специальности Славянские филологии - проф. Гана Гладкова, hana.gladkova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Поступающий может быть зачислен на обучение, если он набрал на вступительном экзамене минимум 30 баллов и если по количеству набранных баллов он занял место в списке поступающих согласно заранее установленному предполагаемому количеству мест для зачисления на каждую отдельную специальность (см. требования к приему по отдельным специальностям), причем это условие должны выполнить все поступающие, получившие такое же количество баллов, как и поступающий, занявший последнее место в списке на зачисление. Предполагаемое количество мест для зачисления определяется отдельно для дневной формы обучения и отдельно для заочной. Не позднее дня зачисления поступающий должен предъявить документ о своем предыдущем образовании, в противном случае зачисление не проводится. (см. Правила приёма, п. 5.4)
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.06.2019 Until: 21.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 27.06.2019
  • shrink expand
   Graduates have been trained for research in the field of either Slavic Philology or Slavic Linguistics. They have an overview understanding of research relevant to the knowledge of the comparative structures, functions and use of Slavic languages from a synchronic and diachronic point of view, with emphasis on the language of specialisation. Graduates are well-trained in the methodology of the discipline, are able to set their own objectives and research methods on the basis of available literature, to select adequate methods of collecting, describing and evaluating the material and to reach relevant conclusions. Graduates have proven their skills in scientific communication, both written and oral. They are accustomed to team work, have experience in organising scientific activities and, as a rule, also teaching.
  • shrink expand
   Tuition [CZK] / per period: 2000 CZK / year