Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  New Media Studies (0321TA180001)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: New Media Studies (N0321A180001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 20
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2019
  • shrink expand
   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 22
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 88
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – ústní část
   1.1 zájem o program a motivace k jeho studiu (max. 20 bodů)
   1.2 všestranná znalost oboru (max. 20 bodů)
   1.3 praxe v oboru - viz strukturovaný životopis (max. 20 bodů)
   1.4 záměr diplomové práce - viz projektový záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů (max. 20 bodů)
   1.5 prostudovaná odborná literatura - viz seznam prostudované odborné literatury (max. 20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: strukturovaný životopis, projektový záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů, seznam prostudované odborné literatury; všechny tyto dokumenty povinně předkládá uchazeč u ústní části přijímací zkoušky v písemné podobě a jsou nedílnou součástí jejího bodování

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 25.05.2019 Until: 13.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 18.06.2019Until: 19.06.2019
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   a další informace na uvedených webech:
   http://novamedia.ff.cuni.cz (webové stránky programu Studia nových médií při Ústavu informačních studií a knihovnictví),
   http://www.snmprijimacky.cz (rozcestník informací pro uchazeče a uchazečky o studium programu Studia nových médií)
  • shrink expand
   samostatné studium:
   Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, v široké aplikační oblasti informačních technologií (ve firmách a studiích zabývajících se grafickým designem, televizních a filmových ateliérech, reklamních agenturách, propagačních a firemních odděleních, projekčních kancelářích, softwarových firmách atd.), se schopností založit vlastní firmu produkující multimediální tvorbu, webové stránky, multimediální výukové prezentace, reklamní a propagační animované televizní a filmové klipy, počítačové hry apod., je projektantem informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky s vyspělou multimediální kulturou, tvůrcem, editorem a správcem informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění, informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy.

   sdružené studium:
   Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, je projektantem, tvůrcem, editorem a správcem informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění, informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy.