Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Italian Studies (0231TA090015)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Italian Studies (N0231A090015)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 15
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2019
  • shrink expand
   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 3
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 10
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) italská literatura – znalost dějin italské literatury v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru italianistika (max. 35 bodů)
   2) teoretická znalost italského jazyka – fonologie, morfologie a syntax současné italštiny v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru (max. 35 bodů)
   3) praktická znalost italského jazyka – rozhovor na obecné téma z italských dějin, italského umění či italských reálií (max. 30 bodů)

   Požaduje se znalost italského jazyka, italské lingvistiky a italské literatury na úrovni bakalářské zkoušky; předpokládá se rovněž rámcový přehled o italské historii a italských kulturních dějinách.

   další požadavky ke zkoušce:
   U přijímací zkoušky se odevzdává:
   • seznam četby obsahující 50 děl italské beletrie (alespoň 20 děl přečtených v originále).

   U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí:
   • výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části,
   • výpis absolvovaných předmětů předchozího či aktuálního studia či diplom získaný v předchozím studiu,
   • strukturovaný odborný životopis.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 25.05.2019 Until: 13.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 18.06.2019Until: 19.06.2019
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   na webu ústavu: urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
  • shrink expand
   Absolvent má výbornou znalost běžné italštiny (úroveň C2) a odborné italštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na italský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin Itálie i vhled do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.