Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Pedagogical Psychology (7701V003)

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Psychology (P7701)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 1
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online, Paper

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  1 / 1

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand
   Doktorské studium "Pedagogická psychologie" připravuje studenta na vědeckou výzkumnou práci v oblasti pedagogické psychologie. Obor doktorského studia není určen k tomu, aby nahradil pregraduální vzdělání v psychologii, pokud je požadováno profesními komorami pro výkon povolání nebo pro další specializované (zejména zdravotnické) vzdělávání. Studium přidává kompetenci výzkumníka v oblasti edukace (pomocí psychologie a při znalosti kontextu ostatních věd o výchově) k již dosažené profesní přípravě. Cílem studia je připravit takové vědecké pracovníky, kteří budou s to: v případě další akademické dráhy vyučovat pedagogickou psychologii v širším kontextu psychologie a společenských věd, a to na základě vlastního empirického výzkumu či praxe; v případě pokračování v praktické psychologické práci v edukačním prostředí pak ji teoretizovat a uvádět do širšího odborného a až kulturního kontextu.
  • shrink expand

   Uchazeč spolu s přihláškou předkládá písemný projekt výzkumné práce do 10 stran textu, který musí obsahovat charakteristiku tématu, formulaci vstupní hypotézy výzkumu, návrh výzkumných metod, přehled zahraniční i domácí odborné literatury k tématu. Přijímací zkouška ověřuje uchazečův zájem o obor a jeho předpoklady k vědecké práci. Probíhá formou diskuse, ve které musí uchazeč obhájit návrh svého projektu výzkumné práce a  prokázat hlubší znalosti vědního oboru. Uchazeč dále prokazuje, že se soustavněji zabývá pedagogickou psychologií, že zná významné autory, že studoval aktuální literaturu, že se zamýšlí nad psychologickými aspekty vzdělávací problematiky.  Doporučuje se garance školitele. 

   Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, stanovený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 14.06.2019 Until: 14.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 09.07.2019Until: 09.07.2019
  • shrink expand
   The graduate is trained for scientific research work in two occupations: 1) as psychologist-university teacher and 2) as psychologist-practitioner (counselling psychologist, school psychologist, psychologist in other institutions with any educational concern). He is able to carry out an empiric research in his field of interest; to discuss it with his scientific peers; to lecture it to his students; to apply with it for a scientific grant. The Studies are not to compensate for the Master studies in Psychology, if requested by Chambers or Associations of Psychologists as the condition for the psychology practice or for further studies. It is adding to the previous instruction the competence for psychological research in education.