Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Intercultural Communication: Translation and Interpreting (0231RA090019)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Intercultural Communication: Translation and Interpreting (B0231A090019)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2019
  • shrink expand
   specializace:
   angličtina pro překlad a tlumočení
   francouzština pro překlad a tlumočení
   němčina pro překlad a tlumočení
   ruština pro překlad a tlumočení
   španělština pro překlad a tlumočení

   volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze podat i přihlášky na více specializací

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace) AJ/FJ/NJ/RJ/SJ: 60/31/23/8/21
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace) AJ/FJ/NJ/RJ/SJ: 374/86/83/68/51

   předpokládaný počet přijímaných pro 2019/2020:
   angličtina pro překlad a tlumočení: 55
   francouzština pro překlad a tlumočení: 35
   němčina pro překlad a tlumočení: 35
   ruština pro překlad a tlumočení: 25
   španělština pro překlad a tlumočení: 25

   kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace navzájem (dvouspecializační studium)
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) test z českého jazyka (společný pro všechny specializace) (max. 24 bodů)
   2) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 20 bodů)
   3) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 24 bodů)
   4) sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině (max. 16 bodů)
   5) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 16 bodů)

   Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost příslušného cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), překladatelsko-tlumočnické vlohy, všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, jazykovou kreativitu.

   další požadavky ke zkoušce: žádné

   upozornění k termínu konání zkoušky:
   Přijímací zkouška na všechny specializace daného studijního programu se koná v jednom termínu (uchazeči o dvě a více těchto specializací budou pozváni na tentýž den a hodinu konání zkoušky).
   Písemná zkouška na specializaci němčina pro překlad a tlumočení je totožná se zkouškou na obor Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch. Uchazeči, kteří se hlásí na tento obor a zároveň na specializaci němčina pro překlad a tlumočení, skládají zkoušku pouze jednou a výsledek se jim započítává v obou přijímacích řízeních.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 25.05.2019 Until: 13.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 18.06.2019Until: 19.06.2019
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   na webu ústavu: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie)
  • shrink expand
  • shrink expand
   Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C1 podle SERR, s předpokladem rychlého rozvoje jazykových dovedností na vyšší úroveň po zapracování v příslušném oboru. Dále si osvojí základní kompetence v překladu (překlad obecných a odborných textů nižší náročnosti do českého jazyka), s předpokladem rozvoje schopnosti překládat dané texty oběma směry na základě praxe v příslušném oboru uplatnění. Rovněž získá základní dovednosti v tlumočení doprovodném a bilaterálním, s předpokladem rozvoje schopnosti tlumočit konsekutivně na základě praxe v daném oboru uplatnění. Získá schopnost teoretické reflexe základních překladatelských a tlumočnických problémů, je připraven uplatnit se jako samostatný odborný pracovník, který je schopen zprostředkovávat mezijazykovou komunikaci v podniku/instituci jakéhokoliv charakteru. Podle požadavků klienta/zaměstnavatele bude schopen rychle se zapracovat do příslušného oboru. Může se uplatnit i na nižších stupních řízení. Konkrétně může jít o interního překladatele/tlumočníka, jednatele, asistenta pro vyšší management. Z hlediska typu podniku/instituce může jít např. o manažera překladatelských projektů v překladatelských agenturách, asistenta vedoucího v překladatelsko-tlumočnických odděleních státních institucí, zprostředkovatele pro styk se zahraničím v obchodu, kultuře či vědě.