Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Middle Eastern Studies (0231RA090021)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Middle Eastern Studies (B0231A090021)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 50
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2019
  • shrink expand
   specializace: arabistika, turkologie (realizace konkrétní specializace je podmíněna dostatečným počtem přijatých zájemců o daný jazyk)
   volba specializace: předběžně v přihlášce, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci)

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace) Arabistika/Turkologie: 19/15
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace) Arabistika/Turkologie: 60/32

   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) seznam prostudované literatury a rozhovor nad ním (max. 30 bodů)
   2) obecný kulturní a historický přehled s důrazem na problematiku Blízkého východu a s přihlédnutím k tématice související s uvažovanou specializací (max. 60 bodů)
   3) ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   u ústní zkoušky se odevzdává podepsaný seznam prostudované literatury

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 25.05.2019 Until: 13.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 18.06.2019Until: 19.06.2019
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   na webu katedry: kbv.ff.cuni.cz (Katedra Blízkého východu)
  • shrink expand
   koná se ve formě setkání s uchazeči, informace bude zveřejněna na webu katedry
  • shrink expand
   Naučíte se psát, číst a hovořit v jazyce specializace; základy dalšího jazyka oblasti (u samostatného studia); poznáte dějiny Blízkého východu a severní Afriky; porozumíte kulturám studované oblasti; získáte hlubší znalosti náboženských systémů oblasti; budete umět kriticky přemýšlet o současné problematice oblasti a jejím vztahu k Evropě.