Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2019/2020. However, the academic year for the next admission procedure is 2020/2021.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Comparative Literature (8109T007)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Philology (N7310)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 25
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  22 / 30

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2019
  • shrink expand
   kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • shrink expand
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   1) naratologická interpretace (max. 30 bodů)
   2) komparativní interpretace básnického textu (max. 20 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) literární dějiny vybraných oblastí či kultur (max. 15 bodů)
   2) metodologicko-teoretická vybavenost (max. 15 bodů)
   3) projekt diplomové práce (max. 20 bodů)

   Obsah a hodnocení zkoušky:
   1. kolo – písemná část
   1) naratologická interpretace: komparativní analýza několika textových úryvků z oblasti vyprávění a/nebo esejistiky a/nebo teorie
   2) komparativní interpretace básnického textu: rozbor několika básnických textů z hlediska srovnání jejich poetiky a tematiky
   2. kolo – ústní část
   1) literární dějiny vybraných oblastí či kultur: schopnost prokázat přehlednou znalost literárních dějin určité geografické či jazykové oblasti nebo období či žánru; zkouší se na základě seznamu četby beletrie předloženého ke zkoušce uchazečem
   2) metodologicko-teoretická vybavenost: zkouší se na základě seznamu četby odborné literatury předloženého ke zkoušce uchazečem, zkoumá se obeznámenost se základními pojmy a koncepty oboru a schopnost jejich produktivního užívání
   3) projekt diplomové práce: pohovor nad předloženou synopsí diplomové práce z hlediska její realizovatelnosti a produktivnosti

   další požadavky ke zkoušce:
   - seznam četby beletristické i odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky),
   - jednostránková synopse zamýšlené diplomové práce (vymezení tématu, metodologie, hlavní hypotetické teze; odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky).

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 25.05.2019 Until: 13.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 18.06.2019Until: 19.06.2019
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   na webu ústavu: cl.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)
  • shrink expand
   Absolvent je po metodologické a znalostní stránce vybaven pro následné doktorské studium v rámci komparatistiky či v rámci jednotlivých oborů národních literatur, estetiky, dějin umění, kulturologie či dalších uměnovědných disciplín. Obor poskytuje rozšiřující komponent znalosti světové literatury, dějin umění, kulturních dějin a podobně koncipovaných předmětů na středních školách, který doplňuje vzdělání získané na některém z oborů učitelství pro střední školy. Poskytuje obecné vzdělání pro práci v médiích a kulturní sféře (kritik, recenzent, překladatel, nakladatelský redaktor, lektor, dramaturg, programový poradce a podobně).