Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Czech Language and Literature (7310T033)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Philology (N7310)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 50
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  18 / 40

  • shrink expand
   Application submission date 1: 31.03.2019
   Application submission date 2: 12.08.2019
  • shrink expand
   kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s oborem Český jazyk – specializační studium

   - - - - -

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 12. 8. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných v dodatečném řízení pro tento obor: 10
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) český jazyk: motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a přehledu odborné činnosti; diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (viz níže) (max. 50 bodů)
   2) literatura: posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české literatury (max. 50 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   • seznam veškeré prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky a přehled dosavadní odborné činnosti (publikační činnost, pracovní zkušenosti v oboru apod.), včetně dvou lingvistických textů vybraných ze seznamu povinné literatury,
   • seznam veškeré přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné literatury z české a světové literatury a literární vědy.
   Seznamy literatury a přehled odborné činnosti se předkládají k nahlédnutí přijímací komisi v den konání přijímací zkoušky.

   seznam povinné literatury:
   BAYEROVÁ-NERLICHOVÁ, Lenka (2004): Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze. Slovo a slovesnost, 65, s. 164–193.
   CVRČEK, Václav (2010): Korpusový pohled na postavení číslovek v systému slovních druhů. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Iuvenilia, s. 104–109.
   DOLESCHAL, Ursula (2002): Aspekty ohebnosti a neohebnosti substantiv v češtině. In: A. Krausová – M. Slezáková – Z. Svobodová (eds.): Setkání s češtinou, Praha: Ústav pro jazyk český, s. 8–12.
   FRIEDOVÁ, Mirjam (2011): Vztažné věty s nesklonným co. In F. Štícha (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, s. 1126–1143.
   HANSEN, Björn – NEKULA, Marek – BANÁŠOVÁ, Monika (2011): Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Slovo a slovesnost, 72, s. 243–267.
   PERISSUTTI, ANNA MARIA (2008): Lokativní diateze v češtině v rámci konstrukční gramatiky. In: Vladimír P. Polách (ed.): Jazykové interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting edge“. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 211–218.
   Texty budou uchazečům zpřístupněny.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 25.05.2019 Until: 13.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 18.06.2019Until: 19.06.2019
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   další informace na webech ústavů: ucjtk.ff.cuni.cz (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
   uclk.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)
  • shrink expand
   Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Český jazyk a literatura je vzdělán rovnoměrně v literární i jazykovědné oblasti. Je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné a literárněvědné problematice, a je tak připraven především pro odborné profese jako redaktor nakladatelství, kulturních rubrik novin či časopisů, korektor, editor, ale také pracovník v akademických ústavech. Absolvent tohoto oboru najde uplatnění i na pozicích, v nichž je klíčovým požadavkem výborný písemný a mluvený projev v českém jazyce a schopnost kultivované komunikace, tj. například na pozicích tiskových mluvčích, v tiskových odděleních a odděleních propagace, v reklamě a marketingu, ve veřejnoprávních médiích apod. Může se uplatnit rovněž jako lektor českého jazyka na bohemistických pracovištích zahraničních univerzit a jako učitel češtiny v krajanských komunitách v zahraničí. Absolvent se může též ucházet o doktorské studium, primárně v oborech Český jazyk, Česká literatura, Didaktika konkrétního jazyka a oborech blízkých.