Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Area Studies (0312TA200013)

  Faculty: Faculty of Social Sciences
  Study programme: Area Studies (N0312A200013)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 120
  Standard length of study: 2 years
  Short note: Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/DODFSV
  Application type: Online, Paper
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  72 / 108

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2019
  • shrink expand

   Program Mezinárodní teritoriální studia (dále jen NMTS) se soustřeďuje na výuku a výzkum Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Z teritoriálního hlediska se program člení na pět specializací , a to na balkánská, středoevropská a eurasijská studia (se zaměřením na střední Evropu a Balkán nebo na Rusko a Eurasii), evropská studia, německá a rakouská studia, severoamerická studia a západoevropská studia. Program se zaměřuje na tři základní průřezy zastupující témata kulturně-historická, politicko-mezinárodněvztahová a socioekonomická. Z organizačního hlediska je program rozčleněn na povinné předměty společného základu, na předměty povinné pro každou specializaci a předměty povinně volitelné.

   Předměty společného základu jsou organizovány tak, že vedle bloku metodologických a diplomních seminářů, přihlížejících ke specifickým rysům každé specializace, absolvují studenti společné přednáškové bloky zabývající se širšími koncepty v rámci výše zmíněných tří tematických průřezů, které jsou poté rozebírána v rámci teritoriálně koncipovaných seminářů. Cílem této organizace povinných předmětů je posílení transnacionální a transteritoriální roviny výkladu respektující působení globálních faktorů a přesun těžiště práce se studenty do interaktivní a seminární formy studia.

   Pro tento studijní program je typické výrazné zastoupení cizojazyčných předmětů, jež odpovídá jak snaze připravit studenty na studijní pobyty v zahraničním prostředí, tak i snaze naučit je myslet a akademicky pracovat v cizojazyčném režimu, jelikož již nyní řada absolventů stávajících programů odchází pracovat do zahraničí.

  • shrink expand

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá písemnou formou zahrnující:

   1. Odborně zaměřený test (v českém jazyce) (max. 30 bodů).

   2. Písemnou práci/esej na zadané téma v cizím jazyce (prvním jazyce) zvoleném z výběru daným podmínkami příslušné specializace (max. 60 bodů).

   3. Test z druhého jazyka (max. 10 bodů) založený na pochopení psaného textu a zodpovězení otázek souvisejících s textem po jazykové stránce.

   Jazyky zkoušené podle jednotlivých zaměření:

   Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se zaměřením na střední Evropu a Balkán

   • Esej: angličtina

   • Test z druhého jazyka: albánština, bulharština, litevština, lotyština, maďarština, němčina, polština, rumunština, ruština, řečtina, slovinština, srbochorvatština

   Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se zaměřením na Rusko a Eurasii

   • Esej: angličtina, ruština

   • Test z druhého jazyka: angličtina, francouzština, němčina, perština/tádžičtina, ruština, turečtina/ázerbájdžánština, ukrajinština,

   Evropská studia

   • Esej: angličtina, francouzština, němčina

   • Test z druhého jazyka: angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština

   Německá a rakouská studia

   • Esej: němčina, angličtina

   • Test z druhého jazyka: angličtina (jen pokud byla prvním jazykem němčina), francouzština, italština, ruština, němčina vždy, pokud byla prvním jazykem v písemné části angličtina

   Severoamerická studia

   • Esej: angličtina

   • Test z druhého jazyka: francouzština, italština, němčina, španělština

   Západoevropská studia

   • Esej: angličtina, francouzština, italština, španělština

   Test z druhého jazyka: angličtina, francouzština, italština, španělština, němčina

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 03.06.2019 Until: 07.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 25.06.2019Until: 04.07.2019
  • shrink expand

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní program, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2018/2019 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářských studijních oborů 6702R005: Mezinárodní teritoriální studia v prezenční formě, 6702R023: Teritoriální studia v kombinované formě, 7105R067: Soudobé dějiny v kombinované formě a bakalářské studium 6702R026: Česko-německá studia / Deutsch-tschechische Studien, kteří absolvovali v akademickém roce 2018/2019 a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020, může děkanka na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže během bakalářského studia dosáhli studijního průměru do 1,50 včetně. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Dosažený průměr je nutné doložit transkriptem s datem po 18.3.2019.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2018/2019, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2018/2019. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • shrink expand

   Absolvent studijního programu Teritoriální studia (TS) získává na mezinárodně srovnatelné úrovni multidisciplinární průpravu se zaměřením na vnitřní problematiku příslušného teritoria dle zvolené specializace. Absolvent studijního programu TS rozumí společnosti, politickému uspořádání, hospodářství a kultuře příslušného teritoria v jejich širším historickém a mezinárodním kontextu.

   Díky systematické přípravě v akademickém psaní a kvalifikovaném projevu je absolvent TS schopen vypracovat odborně i formálně kvalitní analytické i syntetizující texty a vyjádřit se kvalifikovaně k odborné problematice daného teritoria.

   Absolvent studijního programu TS se vyznačuje nadstandardními jazykovými znalostmi užitečnými v rámci dané teritoriální specializace a současně je schopen využívat tyto znalosti jak v odborném diskursu, tak z hlediska schopnosti pohybovat se v daném teritoriu a jeho kulturních souřadnicích. Své jazykové vybavení studenti zdokonalují během studijních pobytů na předních zahraničních univerzitách i praktických stáží v zahraničí.

   Absolvent studijního programu TS si prostřednictvím odborných a praktických stáží již během studia osvojuje základní pracovní návyky pro pozdější uplatnění v zaměstnání; spojením odborné a jazykové kvalifikace si současně vytváří dobré předpoklady pro kvalifikované uplatnění doma i v zahraničí