Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Occupational Therapy (0915RP360002)

  Faculty: First Faculty of Medicine
  Study programme: Occupational Therapy (B0915P360002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 25
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2019
  • shrink expand
   Ergoterapie je zdravotnický obor, který využívá specifické diagnostické a léčebné metody a postupy, eventuálně činnosti při funkční diagnostice a terapii jedinců každého věku, s různým typem postižení, kteří mají dočasnou nebo trvalou disabilitu fyzických, psychických, smyslových nebo mentálních funkcí. S rozvojem ergoterapie se tento obor uplatňuje i v sociální oblasti, v zaměstnanosti, ve vzdělávacím procesu i v práci s minoritním etnikem. Pojmem zaměstnávání je myšlena jakákoli smysluplná činnost pro člověka, která však musí být zaměřena individuálně pro každého jedince. Perspektiva zaměstnávání, tedy perspektiva smysluplných činností je nezbytná pro rozvíjení kvality lidského života. Cílem ergoterapie je dosažení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti pacientů – klientů a zvýšení jejich kvality života a participace ve společnosti. Prostřednictvím cíleného a smysluplného zaměstnání, nácviku všedních denních činností, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek a úprav domácího, školního a pracovního prostředí, ergoterapeut napomáhá plné participaci osob s disabilitou ve společnosti. Ergoterapie se výraznou mírou podílí na zlepšování kvality života lidí se speciálními potřebami, možnosti jejich vzdělání, zaměstnanosti, života v rodině apod. Ergoterapeut aktivizuje a motivuje klienty za pomocí kreativních technik. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace.
  • shrink expand
   Písemná přijímací zkouška proběhne dne 18. června 2019. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie.
   Celkem 100 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 100 bodů.

   Další podmínky přijetí:
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 18.06.2019 Until: 18.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 27.06.2019Until: 27.06.2019
  • shrink expand
   Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může vyskytovat v testech.
  • shrink expand
   Přípravné kurzy typu A a B probíhají vždy od října do dubna.
   Více informací naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf.
  • shrink expand
   Ergoterapeuti v ČR jsou připravováni na svou profesi v rámci studijních programů, které odpovídají:
   • Zákonu č.96/2004 Sb., v platném znění, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
   • Vyhlášce č. 55/2011 Sb, v platném znění, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
   • Vyhlášce č.39/2005 Sb, v platném znění, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.