Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Media Studies (0321TA180003)

  Faculty: Faculty of Social Sciences
  Study programme: Media Studies (N0321A180003)
  Form of study: distance
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Short note: Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/DODFSV
  Application type: Online, Paper
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  132 / 328

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2019
  • shrink expand
   Navazující magisterský studijní program 7202T Mediální studia v distanční formě je zaměřen na osvojení a prohloubení poznatků o vývoji mediálních systémů, roli médií ve společnosti a současné proměně tradičních i nových médií a důsledcích těchto proměn pro život jednotlivce a společnosti. Obor je určen absolventům bakalářského studia (především humanitně nebo sociálněvědně orientovaného, ale i žurnalistického), kteří chtějí propojit již absolvovaný obor se systematičtějším proniknutím do mediální problematiky a osvojit si základní vědecké rámce, o něž se opírá současné sociálněvědní myšlení o vztahu médií a společnosti. Nedílnou součástí kompetence absolventa je schopnost odborného uvažování o roli médií v současné společnosti a zvládnutí techniky a organizace výzkumného projektu. Studium je organizováno jako čtyřsemestrální. Studijní plán je pevný, studenti v každém semestru mají vypsané povinné a povinně volitelné předměty pro konkrétní ročník studia. Kontaktní výuka se koná v pátečních  termínech, které jsou studentům sděleny v dostatečném časovém předstihu před začátkem semestru.
  • shrink expand

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkoušky jednokolové

   Písemná část:

   1. test z anglického jazyka ( viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2019/2020“) – max. 30 bodů

   2. test ověřující všeobecný kulturní a politický přehled, znalost dějin 19. a 20. století a základní orientaci v sociálně vědní a mediální problematice, včetně interpretace odborného textu max. 70 bodů

   Bližší informace na sekretariátě katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 1. patro/č.104-105, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, http://iksz.fsv.cuni.cz, resp. gabriela.skalicka@fsv.cuni.cz.

   Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2019/2020

   K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyka (angličtina) je nutno mít znalosti na úrovni následujících zkoušek:

   • angličtina: First Certificate, TOEFL nebo státní jazyková zkouška

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   2) CŽV

   Absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně šedesáti kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 03.06.2019 Until: 07.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 25.06.2019Until: 04.07.2019
  • shrink expand

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní program, v němž maximální dobu dovrší

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2018/2019 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, upustí děkanka UK FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 7202T012 Mediální studia, 7202R014 Marketingová komunikace a PR a 7202R006 Žurnalistika, kteří absolvovali v roce 2018/2019 a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020, upustí děkanka na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky do pokračujícího magisterského studijního programu, jestliže dosáhli během ba­ka­lářského studia studijního průměru z povinných předmětů do 1,80 včetně. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK.Dosažený průměr je nutné doložit transkriptem s datem po 18.3.2019.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2018/2019, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2018/2019. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • shrink expand
   U absolventů magisterského oboru se předpokládá, že naleznou profesní uplatnění v rámci tiskových a komunikačních oddělení státních institucí, neziskových organizací a v rámci činnosti mediálních a komunikačních společností. Studium prohlubuje odbornou přípravu zejména pro profese mediálního analytika, mediálního konzultanta, tvůrce komunikačních strategií.