Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2019/2020. However, the academic year for the next admission procedure is 2020/2021.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Modern history (0222VD120014)

  Faculty: Faculty of Social Sciences
  Study programme: Modern history (P0222D120014)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2019
  • shrink expand

   1. Ke studiu doktorského studijního programu Moderní dějiny na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  (IMS FSV UK) mohou být přijati uchazeči, kteří řádně ukončili vysokoškolské studium v magisterském studijním programu. Tuto skutečnost doloží nejpozději při zápisu ke studiu vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí. 

   2. Povinnou součástí odborné kvalifikace uchazeče je znalost anglického jazyka a dvou dalších cizích jazyků (tj. mimo mateřštinu uchazeče), které jsou relevantní pro disertační výzkum, a to minimálně na úrovni vysokoškolského zápočtu. Znalost cizích jazyků dokládá uchazeč při přijímací zkoušce mezinárodně uznávaným osvědčením o složení jazykových zkoušek, záznamem ve vysokoškolském indexu, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému, vysvědčením z jazykového kurzu apod. 

   3. Předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu disertační práce, jehož účelem je posoudit kvalitu předkládaného projektu a jeho soulad s odborným zaměřením IMS FSV UK. Projekt disertační práce odevzdá uchazeč nejpozději do 30. 4. 2019 ve formě přílohy současně s elektronickou nebo papírovou přihláškou ke studiu. Projekt má rozsah 6-7 normovaných stran  a musí obsahovat následující části: stručný úvod do zpracovávané problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní teoretická a metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu včetně seznamu základní použité literatury, popř. pramenů. Doporučuje se, aby uchazeči svá témata předem konzultovali (písemně, resp. po dohodě ústně) s garantem doktorského studijního programu (prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc., jaroslav.kucera@fsv.cuni.cz). Smyslem konzultace je především posoudit, nakolik jsou témata disertačních prací, zvažovaná uchazeči, v souladu s odborným zaměřením IMS FSV UK, případně s jeho aktuálními badatelskými úkoly.

   4.  Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit  a zasadit  do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče.

   K celkovému bodovému ohodnocení dospěje na základě následujícího klíče: obsahová kvalita projektu - max. 30 bodů, originalita zvoleného tématu - max. 20 bodů, schopnost odůvodnit téma a zasadit jej do širšího badatelského kontextu - max. 20 bodů, formální úprava projektu - max. 5 bodů, dosavadní přednášková nebo publikační činnost - max. 5 bodů. 

   Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 80 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   Viz také Obecné a fakultní podmínky PŘ.

    

  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 10.06.2019 Until: 14.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 24.06.2019 Until: 04.07.2019
  • shrink expand

   Absolventi studijního programu jsou schopni s použitím vědeckých postupů a metod analyzovat v samostatné i týmové práci minulé a současné společenské jevy a procesy nejrůznější povahy a prezentovat (v českém, na vysoké pokročilé úrovni zpravidla v anglickém, případně v dalších jazycích) výsledky své práce. Splňují předpoklady pro pracovní pozice, pro něž je vyžadována samostatná myšlenková tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování a široký znalostní základ, např. vědeckých pracovníků, vysokoškolských učitelů, analytických pracovníků a specialistů ve státní správě, mezinárodních organizacích a komerční sféře.