Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Management and Supervision in Social and Health Care Organizations (0988TA2400020000)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Management and Supervision in Social and Health Care Organizations (N0988A240002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2019
  • shrink expand
   Cílem studia je příprava vedoucích pracovníků pro střední a vrcholovou úroveň řízení v oblasti poskytování sociálních, sociálně-zdravotních a zdravotních služeb. Jde o rozvíjející se oblast, která se musí přizpůsobit rychle narůstající proporci starších občanů v populaci a jejich potřeb, narůstajícímu nedostatku finančních prostředků veřejných rozpočtů, zvyšujícím se nárokům na kvalitu a účinnost poskytovaných služeb a nárokům na odpovědnost poskytovatelů. Rozvoj poskytování sociálních a zdravotních služeb vychází z kontextu celoevropského rozvoje, harmonizace právního prostředí, dostupnosti, kvality a metod jejich hodnocení. Velký důraz je kladen na práva a potřeby klientů a jejich pečovatelů, responsivitu služeb v přirozeném prostředí a podporu pomáhajících pracovníků v dosahování kvalitní praxe. V daném pojetí se jedná o obor unikátní, který není jinde v České republice v této podobě a rozsahu vyučován. Studium poskytuje studentům a studentkám také adekvátní možnost podílet se aktivně na výzkumných projektech (formou studentských prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích apod.). Obor připraví absolventa pro regulované povolání dle zákona 108/2006 Sb.

   Student pozná, jak vypadá efektivní organizace z hlediska organizačního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů. Naučí se plánovat a získávat podporu pro organizační změnu ve vybrané sociální nebo zdravotnické organizaci nebo poskytovat supervizi studentům nebo pracovníkům v oboru své působnosti. Orientuje se v některých metodách realizace/řízení změny s přihlédnutím k právům uživatelů a efektivitě služby. Student pod vedením učitele a ve spolupráci s kontaktní osobou v organizaci realizuje vybrané úlohy pro identifikaci a podporu možných změn ve vztahu ke stanoveným cílům organizace.

   Studijní program je uskutečňován ve zvolené specializaci – a to buď řízení či supervize. Specializace na řízení připravuje vedoucí pracovníky, specializace na supervizi připravuje supervizory, přičemž v obou případech jde o odborníky v oblasti sociálních a dalších služeb, jejichž součástí je sociální práce. Specializaci si uchazeč volí v přihlášce ke studiu. Specializace na supervizi je otevírána pouze v kombinované formě studia.

   Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

   I. oborový písemný test z požadované literatury (maximálně 5 bodů):

   1. HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Galén, 2015
   2. HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. et al.: Praktická supervize. Praha: Galén, 2008
   3. BAŠTECKÁ,B., ČERMÁKOVÁ,V., KINKOR, M.: Týmová supervize, Praha: Portál, 2016
   4. DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002.
   5. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013.
   6. DRUCKER, F. P.: To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Třetí, rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2015.

   II. ústní pohovor, při němž se hodnotí (maximálně 10 bodů):

   1. Představení bakalářské, příp. diplomové nebo disertační práce. Doporučujeme práci přinést k nahlédnutí v tištěné nebo elektronické podobě na přijímací řízení.
   2. Schopnost prezentovat zkušenosti z praxe uchazeče z pomáhající profese, pro kterou je kvalifikován předchozím studiem, znalost kvalitní profesní praxe, kritické uvažování o praxi a o řízení a vedení/vzdělávání dospělých. Prezentace vychází z profesního uchazečova životopisu, který doporučujeme přinést k přijímacímu řízení.
   3. Schopnost reflektovat znalosti a dovednosti získané na základě účasti v relevantních výcvicích a kursech dalšího vzdělávání. Prezentaci je vhodné doprovodit certifikáty z absolvovaných seminářů, tréninků, konferencí nebo jiných vzdělávacích aktivit.
   4. Další předpoklady ke studiu – celkový rozhled, znalosti a postoje získané dosavadním studiem a odbornou četbou, schopnost se učit, otevřenost, samostatnost, pro–aktivní jednání, schopnost naslouchat.

   Celkem je možné získat u přijímací zkoušky 15 bodů. Na oborový písemný test je vymezeno 30 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 27.05.2019 Until: 31.05.2019
   Alternative date (of entrance exam): 10.06.2019 Until: 14.06.2019
  • shrink expand
   Další informace o oboru a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1545.html
  • shrink expand
   Absolvent je specialista, který se orientuje v principech evropských systémů sociální a zdravotní péče a sociální politiky ve vztahu ke kvalitě péče a jejího řízení a je schopen je aplikovat na situaci vybrané organizace. Umí objasnit souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady na rozhodování řídících pracovníků. Je schopen komplexně analyzovat sociální nebo zdravotnickou organizaci a podporovat její rozvoj s ohledem na specifické potřeby lidí, lidská práva a etické aspekty péče o znevýhodněné klientské skupiny.

   Profil kvalifikace absolventa navazuje na jeho předchozí kvalifikaci v bakalářském, příp. magisterském programu, který jej připravil pro některou regulovanou i neregulovanou „pomáhající“ profesi (sociální pracovník, zdravotně – sociální pracovník, zdravotnický pracovník aj.). Odpovídá multidisciplinárně pojaté oblasti sociální práce, a vybavuje absolventy kvalifikačními požadavky pro povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to pro úroveň středního nebo vyššího managementu v organizacích služeb sociální práce a v organizacích koordinujících služby sociální práce. Kvalifikace absolventovi umožňuje zastávat manažerské pozice v sociálně-zdravotních nebo zdravotních službách. Absolventi dále mohou působit jako supervizoři, výzkumníci, příp. analytičtí pracovníci v sociálních nebo zdravotnických institucích.