Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Civil Sector Studies (6107T026)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Humanities (N6107)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2019
  • shrink expand
   Studijní program se skládá ze tří částí: sociologická a politologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo; aplikační předměty. Výuka předmětů je rozložena rovnoměrně zejména do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru průběžné praxi a ekonomicko–právní praxi v nestátních neziskových organizacích nebo v institucích státní správy. Profilové předměty jsou doplněny semináři. Studenti mohou navštěvovat kurzy jiných kateder a modulů FHS UK.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury (celkem pět otázek):

   DOHNALOVÁ, Marie, Lenka DEVEROVÁ, Kateřina LEGNEROVÁ a Tereza POSPÍŠILOVÁ. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, 2015. (1 otázka)
   FRIČ, PAVOL (ed.): Občanský sektor v ohrožení? Praha: SLON, 2016 – kapitola 1. (2 otázky)
   SKOVAJSA, M. a kol.: Občanský sektor. Praha: Portál, 2010, kapitola 1. a 3. (2 otázky)

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.


  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 27.05.2019 Until: 31.05.2019
   Alternative date (of entrance exam): 10.06.2019Until: 14.06.2019
  • shrink expand
   Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1547.html
  • shrink expand
   Absolventi se uplatní v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, ve státní správě nebo v mezinárodních institucích a organizacích.