Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music — Choir Conducting (7504T219 / 7504T226) - double subject study

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 5
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  1 / 3

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2019
  • shrink expand

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hudební výchova

   Cílem magisterského studia oboru Hudební výchova je vybavit absolventa rozsáhlými vědomosti a praktickými dovednostmi v odborných disciplínách aprobačního předmětu tak, aby je byl schopen aplikovat společně s pedagogicko-psychologickými a oborově didaktickými disciplínami do hudebně pedagogické praxe ve vzájemné provázanosti všech složek v rovině teoretické i praktické. Záměrem studia oboru je výchova pedagoga působícího ve školských zařízeních typu základních škol, základních uměleckých škol, středních škol (především na gymnáziích, středních pedagogických školách a pedagogických lyceech), popř. odborného pracovníka ve státní správě, soukromé sféře, ve výchovných zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, v oblasti kultury s akcentací regionálního působení, v zájmovém vzdělávání a činnosti dospělých, který je schopen vzdělávat ve smyslu současných inovativních trendů.

   Základ studia tvoří předměty, které se týkají rozvíjení hudebně pedagogických dovedností v nejširším slova smyslu: dramatická výchova, hudebně pohybová výchova, klavírní improvizace, popularizace hudby, hra na elektronické klávesové nástroje. Tyto předměty představují výchozí podklady pro realizaci individuálně koncipované přípravy hudebně výchovného nebo integrativního projektu. V této souvislosti je kladen důraz na hudebně pedagogickou a hudebně didaktickou přípravu. Uvedené disciplíny slouží jako východiska pro zpracování diplomové práce. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - sbormistrovství 

   Cílem magisterského studia oboru Sbormistrovství je vybavit absolventa rozsáhlými vědomosti a praktickými dovednostmi v odborných disciplínách aprobačního předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat společně s pedagogicko-psychologickými a oborově didaktickými disciplínami do hudebně pedagogické praxe ve vzájemné provázanosti všech složek v rovině teoretické i praktické. Záměrem studia oboru je výchova sbormistra působícího ve školních zařízeních typu základních škol, základních uměleckých škol, středních škol (především gymnázia, střední pedagogické školy a pedagogická lycea), dále sbormistra amatérských, poloprofesionálních a profesionálních sborových těles, působících při různých kulturních institucích, popř. odborného pracovníka v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže či v oblasti kultury a vzdělávání dospělých, který je schopen vzdělávat ve smyslu současných inovativních trendů.

   Povinný základ studia tvoří předměty, které se týkají rozvíjení dirigentských dovedností v nejširším slova smyslu (individuálně koncipovaná Příprava dirigentských výkonů, kolektivní seminář Dirigentské praktikum, příprava a vlastní realizace Absolventského koncertu). Velký důraz je v tomto typu studia kladen na didaktickou rovinu přípravy budoucího sbormistra. V předmětu Didaktika sborového zpěvu se student postupně seznámí s metodikou pěvecké výchovy ve sboru, s metodikou nácviku sborových skladeb, s metodikou popularizace hudby, s organizačními aspekty práce sborového kolektivu a se sborovým managementem. V rámci bloku povinně volitelných předmětů se student může zaměřit na získání vědomostí a praktických dovedností potřebných pro práci regenschoriho (Základy latiny, Liturgická praxe, Varhanní improvizace), nebo pro řízení vokálně instrumentálních souborů (Interpretace vokálně instrumentálních skladeb), případně může dále rozvíjet své improvizační dovednosti (Klavírní improvizace). Student se může profilovat i směrem k teorii interpretačního umění (Estetika sborové interpretace).  

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • shrink expand

   Upřesnění termínů přijímacích zkoušek:

   Talentové zkoušky: 23.04.2019 – 26.04.2019 (náhradní termín 13.05.2019 – 14.05.2019)

   Písemné zkoušky: 06.06.2019 – 14.05.2019 (náhradní termín 24.06.2019 – 25.06.2019)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hudební výchova
   Přijímací zkouška je talentová (celkem 30 bodů), má část ústní (15 bodů) a praktickou (15 bodů). 
   Ústní část – motivační pohovor na hudebně-pedagogické téma, hudební teorie, dějiny hudby, všeobecný kulturní rozhled.
   Praktická část – v rozsahu výstupních požadavků praktické části státní závěrečné zkoušky bakalářského studia oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. Její obsah viz http://pages.pedf.cuni.cz/khv/studium/bc-studium/hudebni-vychova/statni-bakalarska-zkouska/
   Podle svého uvážení si uchazeč zabezpečí vlastního korepetitora.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - sbormistrovství 

   Přijímací zkouška je talentová (celkem 30 bodů), má část praktickou (20 bodů) a ústní (10 bodů). 

   Praktická část
   Sbormistrovské vystoupení s vlastním korepetitorem nebo nahrávkou v délce 15–20 minut. Program zahrnuje skladby nejméně ze dvou různých stylových období. Na připravených skladbách předvede uchazeč taktovací, instrumentální a pěvecké dovednosti.

   Ústní část - Dějiny sborového zpěvu. Sborová a kantátová literatura. Sluchová analýza. Součástí je motivační pohovor, jehož cílem je prokázání schopnosti komunikace v hudebně teoretické a hudebně historické oblasti se zaměřením na sborovou problematiku.

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 23.04.2019 Until: 14.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 24.06.2019Until: 25.06.2019
  • shrink expand


  • shrink expand

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hudební výchova

   SMOLKA, J. A KOL. Dějiny hudby. Brno; Praha : Togga, 2001

   KOFROŇ, J. Učebnice harmonie. Praha : Editio Bärenreiter, 2002 a jiná vydání

   ZENKL, L. ABC hudebních forem. Praha : Editio Bärenreiter, 2006 a jiná vydání

   SEDLÁK, F.; VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. Praha : Karolinum, 2013.

   Party a partitury evropské klasické nástrojové hudby 18.-20. stol. Notový materiál.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - sbormistrovství 

   PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba 1800-1950. Praha : UK – PedF, 2002

   PECHÁČEK, S. Česká sborová tvorba II (baroko a klasicismus). Praha : UK – PedF, 2012

   VALOVÝ, E. Sborový zpěv v Čechách a na Moravě. Brno : UJEP, 1972

   SMOLKA, J. A KOL. Dějiny hudby. Brno; Praha : Togga, 2001

   EBEN, P. ; BURGHAUSER, J. Čtení a hra partitur. Praha : Editio Supraphon, 1990.

   Party a partitury evropské klasické vokální a vokálně instrumentální hudby 18.–20. stol. Notový materiál.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • shrink expand

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hudební výchova

   Absolvent magisterského studia oboru Hudební výchova je vybaven rozsáhlými vědomostmi a hudebně pedagogickými dovednostmi, jež je schopen uplatnit v praxi ve smyslu současných inovativních trendů. Absolvent je plně kvalifikován pro pedagogickou práci ve školských zařízeních typů: základní škola, základní umělecká škola, střední školy (gymnázium, střední pedagogická škola, pedagogické lyceum). Může nalézt uplatnění ve státní správě nebo v soukromé sféře, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, či v oblasti kultury, vzdělávání a zájmové činnosti dospělých.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - sbormistrovství 

   Absolvent je plně kvalifikován pro pedagogickou práci ve školských zařízeních typů: základní škola, základní umělecká škola, střední školy (gymnázium, střední pedagogická škola, pedagogické lyceum). Může nalézt uplatnění ve státní správě nebo v soukromé sféře, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, či v oblasti kultury, vzdělávání a zájmové činnosti dospělých. Absolvent je vybaven vědomostmi a praktickými dovednostmi ve složce oborově předmětové. Je schopen aplikace získaných poznatků společně s pedagogicko-psychologickými a oborově didaktickými disciplínami do hudebně pedagogické praxe ve vzájemné provázanosti všech složek v rovině teoretické i praktické. Je plně kvalifikován jako sbormistr v oblasti pedagogické, umělecké, organizační nebo sociální.