Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools French Language — Pedagogy (7504T217 / 7504T223) - double subject study

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 5
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  3 / 6

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2019
  • shrink expand

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   Magisterský studijní obor francouzský jazyk a literatura s didaktikou se zaměřuje jak na rozvíjení a prohloubení vědomostí získaných v již ukončeném bakalářském studijním programu, tak na jejich rozšíření o další lingvistické a literárněvědné disciplíny, jež doplňují a prohlubují jazykové a literárněvědné kompetence i historický vhled v oboru románských studií. Výuka je vedena zásadně ve francouzském jazyce a stěžejní povinné disciplíny jsou doplněné řadou povinně-volitelných seminářů. 
   Součástí magisterského studijního programu je i oborová didaktika zaměřená na integraci teorie a praxe, což se projeví v komplexním pohledu na výuku cizího jazyka. Součástí seminářů jsou aktivizující výukové metody, reflexe pedagogické praxe a sebereflexe didaktických kompetencí. Studijní obor na pedagogické fakultě zaručuje zároveň získání specifických pedagogicko-psychologických kompetencí nezbytných pro učitelskou odbornost. 
   Studijní kurikulum navazujícího magisterského studia vyžaduje od studentů větší míru autonomie a schopnost samostudia, k nimž byly položeny základy již v bakalářském programu, a směřuje k vyšší specializaci studenta, jež se v závěru projeví výběrem tématu a zpracováním diplomové práce, eventuálně jeho další orientací na doktorská studia. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Obor pedagogika nabízí studentům možnost výběrem povinně volitelných předmětů profilovat své odborné studium do jedné ze dvou specializací: školní pedagogika, sociální pedagogika.

   Cílem specializace školní pedagogika je poskytnout studentům orientaci ve vzdělávací politice a školském managementu tak, aby byli schopni s teoretickým nadhledem prakticky řešit aktuální problémy fungování školy. Jádrem specializace je projektování kurikula a evaluace na úrovni školy, které se stane základem kompetence pro koncepční činnost v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů a dalších dokumentů a pro vytváření a používání nástrojů evaluace.

   Cílem specializace sociální pedagogika je seznámení studentů s různými pohledy na problematiku výchovy, zejména na její sociální souvislosti tak, aby se zvýšila sociální kompetence budoucích pedagogických pracovníků, dotvořil se jejich pohled na zdravý způsob života a jeho utváření. Získané vědomosti a dovednosti může absolvent uplatnit v praxi v oblasti preventivního, popř. terapeutického působení.

   Společným cílem magisterského studia pedagogiky je připravit absolventy vedle klasické profese učitele pedagogiky na SŠ a VOŠ, kterou získají všichni, na uplatnění v celé široké škále profesí na trhu práce.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • shrink expand

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   Zkouška z oboru maximálně 30 bodů

   Přijímací zkouška je písemná. Sestává z překladu z češtiny do francouzštiny a z písemné produkce na literární nebo obecně kulturní téma z oblasti francouzské literatury a kultury. 

   Překlad z češtiny do francouzštiny prověřuje zvládnutí všech lingvistických disciplín včetně bohatosti slovní zásoby v rozsahu bakalářského studijního programu, tedy na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce. Písemná produkce na zadané téma ověřuje znalost dějin francouzské literatury a orientaci v jejích vývojových tendencích od 16. století do roku 1930. Zároveň testuje úroveň odborného písemného projevu uchazeče, znalost adekvátní literárněvědné terminologie a schopnost formulovat vlastní pohled na dané téma, a to i na základě příkladů z četby.

   Délka písemné zkoušky je 60 minut.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru. Otázky budou odpovídat základním oblastem bakalářského studia oboru Pedagogika v programu Specializace v pedagogice na PedF a budou vycházet z uvedené doporučené literatury. Každý uchazeč dostane po jedné otázce z každého tematického okruhu, tj. celkem tři otázky. Za každou odpověď může uchazeč získat maximálně 10 bodů, tj. za ústní zkoušku celkem maximálně 30 bodů. Kritéria hodnocení: věcná správnost, schopnost kritického zhodnocení a vyjádření vlastního názoru, používání adekvátní odborné terminologie, orientace v další odborné literatuře vztahující se k tématu. Tematické okruhy (vycházejí ze stěžejních povinných předmětů bakalářského studia oboru Pedagogika v programu Specializace v pedagogice na PedF): Obecná pedagogika a filozofie výchovy, Sociální pedagogika a sociologie výchovy, Psychologie a speciální pedagogika.

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2019 Until: 14.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 24.06.2019Until: 25.06.2019
  • shrink expand

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   HENDRICH, RADINA, TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. Plzeň : Fraus, 2001 

   GRÉGOIRE, M. Grammaire progressive du français. Paris : CLE, 1997 

   ČERNÝ, J. Malé dějiny lingvistiky. Praha : Portál, 2005 

   WALTER, H. Le français dans tous les sens. Paris : Robert Lafont, 1988, 1993 

   DOHALSKÁ, M.; SCHULZOVÁ, O. Fonetika francouzštiny. Praha : Karolinum, 2010 

   LEHMAN, A.; MARTIN-BERTHET, F. Introduction à la lexicologie, sémantique et morphologie. Paris : Nathan, 2002 

   LAGARDE, A.; MICHARD L. Littérature française. Les grands auteurs français du programme - 16e, 17e,18e, 19e, 20e siècles. Paris, 1990 a další vydání 

   ŠRÁMEK, J. Panorama francouzské literatury od počátků po současnost. Brno : Host, 2012 

   MITTERAND, H. Dictionnaire des oeuvres du XXe siècle. Paris : Dictionnaires le Robert, 1995 

   FONTANNIER, P. Les figures du discours. Paris : Flammarion, 1977 

   WELLEK, R.; WARREN, A. Teorie literatury. Olomouc : Votobia, 1966 

   Dále studijní literatura dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Francouzský jazyk. 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   HAVLÍK, R.; KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2011.

   HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2007.

   PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha : Portál, 2010.

   PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha : Grada, 2011.

   PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2009.

   SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha : Grada, 2007.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • shrink expand

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   Absolvent bude kvalifikován jako učitel francouzského jazyka, literatury a reálií na druhém stupni ZŠ a na všech typech SŠ. Bude vybaven teoretickými vědomostmi v diachronním i synchronním pohledu na francouzskou lingvistiku, literaturu a didaktiku, pragmatickými kompetencemi včetně předpokladů pro další vědeckou a tvůrčí činnost.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro fundovanou výuku pedagogických disciplín na středních a vyšších odborných školách. V závislosti na zvolené specializaci dosáhne odborné profilace v oblasti sociální pedagogiky nebo školní pedagogiky.