Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Education (7505R008)

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Education (B7505)
  Form of study: combined
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 20
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  33 / 72

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2019
  • shrink expand

   Cílem studijního oboru je poskytnout a rozvinout potřebné vědomosti a s nimi související dovednosti pro práci s dětmi a mládeží ve školských zařízeních, která zajišťují výchovu mimo vyučování a zájmové vzdělávání. Studium je zaměřeno na:

   • teoretický základ pedagogických a psychologických disciplín, předměty týkající se problematiky volného času, nabízí orientaci ve speciální pedagogice - poruchy chování, prevence sociálně patologických jevů,
   • rozvoj všeobecných znalostí - např. kulturní propedeutika, biologie člověka, environmentální výchova, český jazyk a literatura, mediální výchova, orientace ve školské legislativě,
   • základy hudební, výtvarné, tělesné a dramatické výchovy, informačních technologií, praktických činností
   • současně poskytuje profilaci v jedné specializaci z volnočasových aktivit.

   Obsah studia je zaměřen na pedagogickou práci s dětmi ve věku povinné školní docházky i na pedagogickou práci vychovatele dospívající mládeže.

   Absolvent získá kvalifikaci pro obor „vychovatel" (podle zákona č. 563/2004 Sb., § 16). Bude připraven pro práci s dětmi a mládeží ve školních družinách a školních klubech, v domovech mládeže při SOŠ a SOU i pro pedagogickou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase v dalších střediscích v oblasti volného času. Obsah studia je zaměřen na práci s dětmi ve věku povinné školní docházky až po věkovou kategorii do osmnácti let. Absolvent nalezne uplatnění ve školních družinách, školních klubech, domovech mládeže a v nejrůznějších zařízeních pro volný čas a zájmovou činnost dětí a mládeže.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • shrink expand

   Přijímací zkouška se skládá z písemného testu (max. 60 bodů) a doplňující bonifikace předchozího vzdělání, pedagogických aktivit a souvislé pedagogické praxe (max. 40 bodů). Test obsahuje otázky zaměřené na důkladné porozumění odbornému textu a dále otázky zjišťující přehled uchazeče o současném školství. Celkem test obsahuje 15 uzavřených otázek s nabídkou čtyř možností, z nichž jen jedna je správná. Maximální doba písemného testu 30. min.

   Doplňující bonifikace:

   Souvislá pedagogická praxe: max. 20 bodů.
   Pedagogické aktivity: max. 10 bodů.
   Předchozí vzdělání v oboru: max. 10 bodů.


   Souvislá pedagogická praxe:

   do 1 roku: 5 bodů.
   1-4 roky: 10 bodů.
   5-8 let: 15 bodů.

   9 a více let: 20 bodů.

   Bonifikuje se pouze praxe pedagogického pracovníka ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění, a to na pozici vychovatele, pedagoga volného času, učitele, asistenta pedagoga nebo trenéra.

   Pedagogické aktivity:

   Bonifikují se doložené významné aktivity typu vedení zájmového kroužku či oddílu, praxe vedoucího na dětských táborech apod. Za jednu doloženou aktivitu lze získat až 5 bodů dle její relevance, intenzity a délky trvání. Lze dodat nejvýše dvě písemná potvrzení.

   Předchozí vzdělání v oboru:

   Absolvování vyšší odborné školy (příp. konzervatoře) pedagogického, uměleckého nebo tělovýchovného zaměření: 4 body.

   Absolvování kvalifikačního programu celoživotního vzdělávání (tzv. doplňující pedagogické studium) pro vychovatele nebo pedagogy volného času: 4 body.

   Absolvování jiného programu celoživotního vzdělávání akreditovaného v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v minimálním rozsahu 40 hodin: 2 body.

   Veškeré doklady k doplňující bonifikaci uchazeč doloží nejpozději do 28. 2. 2019. Doklady doručené po 28. 2. 2019 nebudou bonifikovány.

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2019 Until: 14.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 24.06.2019Until: 25.06.2019
  • shrink expand

   BENDL, S. a kol. Vychovatelství: učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada, 2015.

   HÁJEK, B.; HOFBAUER, B.; PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času: Současné trendy. Praha: Portál, 2011.

   PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2015.

   Odborné časopisy o výchově a školství (např. Rodina a škola, Děti a my, Učitelské noviny apod.).

  • shrink expand

   Absolvent získá kvalifikaci pro obor „vychovatel" (podle zákona č. 563/2004 Sb., § 16) pro práci s dětmi a mládeží ve školních družinách a školních klubech, v domovech mládeže při SOŠ, SOU a OU i pro pedagogickou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase v dalších střediscích v oblasti volného času. Obsah studia je zaměřen na práci s dětmi ve věku povinné školní docházky až po věkovou kategorii do osmnácti let.