Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch details

  Medieval Latin Studies (7310T227)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Philology (N7310)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 10
  Standard length of study: 2 years
  Short note: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  3 / 3

  • You cannot apply for study of this branch now.

  • shrink expand
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP = 10).

   Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.
   Termín přijímacích zkoušek: 3.–27. 9. 2018.
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška

   1) překlad středně obtížného středolatinského textu (resp. textů) do češtiny – s pomocí slovníku (není nutno mít vlastní); v případě zájmu je možná písemná příprava (max. 40 bodů)
   2) znalosti z dějin středověku, dějin latinské středověké literatury a celkový přehled o kultuře středověku (náboženství, filozofie, umění) (max. 30 bodů)
   3) porozumění středně obtížnému odbornému textu ve zvoleném moderním cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština, italština) – s pomocí slovníku (není nutno mít vlastní); v případě zájmu je možná písemná příprava (max. 10 bodů)
   4) přehled o oboru a zájem o něj demonstrované seznamem přečtené primární a sekundární literatury, bakalářskou prací, životopisem a následným pohovorem o předložených materiálech (max. 20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Při přijímací zkoušce se komisi odevzdávají (a zohledňují se při posuzování zájmu o obor):
   - seznam přečtené primární a sekundární literatury,
   - výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze,
   - stručný strukturovaný životopis.
  • shrink expand
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • shrink expand
   Absolvent dosáhne vysoké úrovně jazykové kompetence a získá podrobné znalosti středověké latinské psané kultury v jejích jednotlivých obdobích, oblastech (v českých zemích i v Evropě) a žánrech. Vyzná se ve středověké historii, náboženství a kultuře obecně. Je náležitě teoreticky a metodologicky vybaven a je si vědom současných vědeckých úkolů a problémů oboru. Je schopen interpretovat primární i sekundární literární i neliterární texty včetně překladů a komentářů. Díky svým kompetencím v pomocných vědách historických dokáže samostatně pracovat nejen s vydanými texty, ale také s rukopisy, editovat a překládat středolatinské texty. Může se dále věnovat výzkumu nebo nalézt uplatnění v knihovnách, muzeích a jiných kulturních institucích.