Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch details

  close

  The Student Information System will be shut down from 18th Aug 2018 18:00 until 19th Aug 2018 2:00 due to a scheduled maintenance. 

  General Medicine (5103T000)

  Faculty: Third Faculty of Medicine
  Study programme: General Medicine (M5103)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's
  Language of instruction: English
  Expected minimum number of accepted students: 90
  Standard length of study: 6 years
  Parallel in English: yes
  Fee for the study in English: 330 000,- Kč
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this branch now.

  • shrink expand
   The standard duration of study is six years. The form of study is full-time. Graduates of the programme receive a complete medical education and are awarded the title MUDr. (M.D.) after successful completion of studies, entitling them to apply for positions in all M.D. specialization fields.
   Since the academic year 1996/97, tuition takes place adhering to a modernized and revised study programme that allows students to gain integrated knowledge in theoretical and preclinical fields. Common clinical problems are explained using problem-oriented learning and clinical training focuses not only on the application of theoretical knowledge, but also on developing practical skills. Tuition goals are in accordance with the European Program for Medical Faculties Euroskills, which the Third Faculty of Medicine is taking part in. Study at the Third Faculty of Medicine is compatible with study at other medical faculties.


   Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi fakulty získávají úplné lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr.; uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.
   Od akademického roku 1996/97 probíhá výuka dle reformovaného a modernizovaného studijního programu, který umožňuje studentům získat integrované znalosti v teoretických a preklinických oborech. Se základními klinickými problémy se student seznamuje formou problémově orientovaného studia a klinický výcvik směřuje nejen k aplikaci teoretických poznatků, ale i k osvojení praktických dovedností. Výukové cíle jsou v souladu s programem evropských lékařských fakult Euroskills, ke kterému se 3. lékařská fakulta připojila. Studium je kompatibilní se studiem na jiných lékařských fakultách.
  • shrink expand
   The entrance examinations will be in several dates from May to July 2018.

   The exact dates are on https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-11.html

   The entrance examinations have 2 parts.
   1. part - writen multiple - choice tests in Biology, Chemistry and Mathematics ot Physics
   The applicant gets the tests in Mathematics and Physics, he or she chooses, which one he or she will take. After choosing it, the change is impossible. There is 90 questions, 30 questions in each subject. There is only one correct answer out of four.
   Minimal and maximal possible number of points is: 0 - 90
   Minimal number of points to proceed to the second part of the examination is: 50

   2. part - an interview, which envolves: interpretation of a popular - scientific text, general overview, the ability of the independent judgment, communication skills
   Minimal and maximal possible number of points is: 0 - 30
   Assumed number of accepted applicants is: 90

   Přijímací zkouška bude probíhat v několika termínech - květen až červenec 2018.

   Konkrétní termíny jsou na http://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-11.html.

   1. kolo – písemný test z biologie, chemie a dále z fyziky nebo matematiky.
   Uchazeč dostane k dispozici test z fyziky a matematiky, z nichž si vybere, jaký test bude psát. Po výběru testu již není možná změna.
   Celkem 90 otázek, z každého předmětu 30 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď.
   Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: 0 - 90

   Minimální počet bodů pro postup do druhého kola: 50

   2. kolo – ústní pohovor – všeobecný rozhled, schopnost samostatného úsudku, komunikační dovednosti.
   Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: minimum 0 a maximum 30.

   Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 90
  • shrink expand
   • successful completion of secondary education including leaving certificate
   • successful completion of the entrance examination, i.e. achievement of at least the minimum number of points required for acceptance

   The minimum number of points required for acceptance will be defined by the Dean.


   • dosažení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky, tj. dosažení počtu bodů pro přijetí. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.
  • shrink expand
   Different requirements for admission for students of other medical or health studies faculties
   The dean will decide about the admission of the student if all requirements mentioned hereafter are met:

   1. Basic requirements for admission:
   The basic requirement for admission is the successful conclusion of the year at the faculty from which the applicant transfers in the academic year, that directly precedes the academic year for which the applicant applies to be accepted.

   A successful conclusion of a year means, that the student not only meets all requirements for enrolling into the next year of studies, but also fulfills all study obligations, that he or she took during the relevant section (year) of his or her studies.

   2. Other requirements for admission:
   2.1) Submitting a paper application on the prescribed form (the SEVT form) and paying the fee for processes related to the admission procedure amounting to 650 CZK until 7th September 2018,

   2.2) Presenting an officially verified copy of a confirmation of finished secondary education. Applicants, who graduated a high school abroad (this does not concern countries, that have an international agreement about mutual recognition of education with the Czech Republic) will present an officially verified copy of a decree or a certificate of recognition of secondary education until 30th September 2018;

   2.3)
   – Studies in English – Proving of knowledge of the Czech language at the B2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages (this does not concern students, who passed high school final exams from the Czech or Slovak language) and proving of knowledge of the English language at the C1 level according to the Common European Framework of Reference for Languages (does not concern applicants, whose previous university studies from which they apply were in English)


   – Studies in Czech – Proving of knowledge of the Czech language at the C1 level according to the Common European Framework of Reference for Languages (this does not concern students, who passed high school final exams from the Czech or Slovak language).

   A student proves his or her knowledge of the relevant language in the following way: English language (min. level C1) – by presenting a certificate of passing the IELTS international exams (International English Testing System) or CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ESOL (English for Speakers of Other Languages Qualification); Czech language (B2 or C1 level) – by presenting a certificate of passing an exam: CCE (Czech Language Certificate Exam for foreigners), ECL (International language certificate of the EU member and EU candidate countries), national language exam (a certificate approved by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic).

   Students, who apply for transfer, but have not passed an exam from the Czech language, can do so at the faculty at one of the following dates: 2nd May 2018, 9th May 2018, 30th May 2018, 6th June 2018, 13th June 2018, 20th June 2018, 11th July 2018, 29th August 2018 or 5th September 2018 (at 9:30 AM). It is necessary to register for the exam at the email address: monika.markova@lf3.cuni.cz.

   2.4) Successfully concluded year in the academic year 2016/2017 – i.e. the student fulfilled all study obligations for the relevant section (year) of studies and met all requirements for enrolling into the next year of studies – the student needs to present a transcript of fulfilled study obligations, that he or she took in the academic year 2017/2018 and a confirmation from the respective faculty about meeting requirements for enrolling into the next year of studies.

   2.5) The study obligations fulfilled according to the study plan will be compatible with the study obligations of the relevant study plan at the Third Faculty of Medicine of the Charles University.

   The maximum of 7 applicants can be accepted into each major and form of study. The arithmetic mean of the grades from all exams and resits for individual years must not be higher than 2.50. Applicants will be ranked according to the arithmetic mean, which will be the sum of arithmetic means of grades for individual years divided by the number of years. The arithmetic mean will be rounded according to the mathematical rules to the nearest hundredth.

   Submitting the application
   The applicant, who wants to be accepted according to Section 49 (3) of Act 111/98 Coll. The Higher Education Act, as amended, must:

   submit a paper application on the prescribed form (the SEVT form) and pay the fee for processes related to the admission procedure amounting to 650 CZK

   Alongside with the paper application and the confirmation of the payment of the fee for processes related to the admission procedure, the applicant also presents:

   a copy of the student’s record book

   a transcript of grades and study obligations fulfilled during his or her studies

   a confirmation of having met the requirements for enrolling into the next year of studies

   All these supplements must be confirmed by the student department of the faculty were the student studies:


   an officially verified copy of a confirmation of conclusion of secondary education

   an officially verified copy of a confirmation of the appropriate language proficiency (according to 2.3)


   All documents presented by the applicant according to this point become a part of his or her study file.


   Deadline for submitting the application
   The application and all required documents need to be submitted until 7th September 2018 (including the date).


   Odlišné podmínky pro přijetí:
   pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách

   Děkan rozhodne o přijetí v případě, že budou splněny kumulativně níže uvedené podmínky:

   1/ Základní podmínka pro přijetí:

   Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které uchazeč o přijetí žádá v akademickém roce, který bezprostředně předchází akademickému roku, do kterého uchazeč podal přihlášku.

   Za úspěšné ukončení ročníku je považováno nejen splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku, ale i splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia.

   2/ Další podmínky pro přijetí:

   2.1) podání listinné přihlášky na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,-Kč do 7. 9. 2018,
   2.2) předložení úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání. Uchazeči, kteří absolvovali zahraniční střední školu (netýká se zemí, se kterými má ČR uzavřenou mezinárodní dohodu o vzájemném uznávání vzdělání) doloží úředně ověřenou kopii rozhodnutí či osvědčení o uznání středního vzdělání nejpozději do 30. 9. 2018;
   2.3) - studium v anglickém jazyce - prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka) a prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, jejichž předchozí vysokoškolské studium, ze kterého žádají o přijetí, probíhalo v anglickém jazyce)
   - studium v českém jazyce – prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka).
   Znalost příslušného jazyka prokazuje uchazeč následovně: angličtina (min. úroveň C1) – certifikátem o vykonání mezinárodní jazykové zkoušky IELTS (International English Testing System) nebo CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ESOL- (English for Speakers of Other Languages Qualification); český jazyk (úroveň B2, resp. C1) certifikátem o vykonané zkoušce: CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince), ECL (Mezinárodní certifikát jazyků EU a kandidátských zemí), Státní jazyková zkouška (Certifikát schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR).
   Studenti, kteří žádají o přestup, avšak nevykonali tuto zkoušku z českého jazyka, mohou ji konat na fakultě, a to v jednom z následujících termínů: 2. 5. 2018, 9. 5. 2018, 30. 5. 2018, 6. 6. 2018, 13. 6. 2018, 20. 6. 2018, 11. 7. 2018, 29. 8. 2018, 5. 9. 2018 (vždy v 9:30 hod.). Ke zkoušce se student přihlásí alespoň 14 dní předem na email: monika.markova@lf3.cuni.cz
   2.4) úspěšně ukončený ročník v ak. roce 2017/2018 – tj. splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia a splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku – musí být doloženo výpisem absolvovaných studijních povinností, které si uchazeč v ak. roce 2017/2018 zapsal a potvrzením příslušné fakulty o splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku.
   2.5) absolvované studijní povinnosti dle studijního plánu budou kompatibilní se studijními povinnostmi příslušného studijního plánu na 3. LF UK.

   3) Do každého oboru a formy studia může být přijato maximálně 7 uchazečů. Aritmetický průměr známek ze všech konaných zkoušek a opravných termínů za jednotlivé ročníky nesmí být vyšší než 2,50. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr, který se počítá, jako součet aritmetických průměrů známek za jednotlivé absolvované ročníky děleno počtem ročníků. Aritmetický průměr se zaokrouhluje podle matematického pravidla na dvě desetinná místa.

   Podání přihlášky:

   Uchazeč, který žádá o přijetí dle § 49, odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, musí podat:
   listinnou přihlášku na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,-Kč.

   Současně s listinnou přihláškou a dokladem o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč předkládá:
   - fotokopii indexu
   - výpis známek a studijních povinností absolvovaných při studiu
   - potvrzení o splnění podmínek pro zápis do vyššího ročníku
   Všechny tyto přílohy musí být potvrzeny studijním oddělením studované fakulty.

   - úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání
   - úředně ověřenou kopii dokladu o příslušné znalosti jazyka (dle bodu 2.3)

   Všechny doklady, předkládané uchazečem podle tohoto bodu se stávají součástí studijního spisu.

   Termín pro podání přihlášky:

   Přihláška, včetně požadovaných náležitostí, se podává do 7. 9. 2018 (včetně).
  • shrink expand
   Prerequisites for admission without the need to carry out an entrance examination

   1a) A-level examination results – Physics or Mathematics, Chemistry, Biology:

   Minimum results: A, A, B

   The examination must be carried out in the academic year 2016/2017 at the latest

   or

   1b) Results of International Baccalaureate (IB) in Area 4 (Experimental Sciences) with Chemistry, Biology and Physics or Mathematics, all in Higher Level:

   Total – minimum sum of points from the given 3 subjects: 19

   The examination must be carried out in the academic year 2016/2017 at the latest

   or

   1c) Results of a comparable examination (e.g. SAT) in Biology, Chemistry, Mathemathics or Physics:

   Overall minimum score: 85 percentile

   The examination must be carried out in the academic year 2016/2017 at the latest

   or

   1d) Grade average during studies (applicants attending secondary education in Germany):

   Grade average during the whole period of study: better than 1,30

   The applicant must graduate from secondary education in the academic year 2017/2018


   2) An applicant for study that wishes to be accepted into the first section of study (first year) without an entrance examination is required to submit an application form for the remission of the entrance examination together with an application form for study to the Study Division of the Faculty to the March 15, 2018 (the date of postage is decisive).


   3) An order of applicants will be drafted based on the criteria above and study grade averages. A maximum of 25 applicants may be admitted without an entrance examination.


   Uchazeči o studium magisterského studijního programu Všeobecné lékařství může být povoleno upuštění od přijímací zkoušky při splnění všech následujících podmínek:

   1a) Výsledky v testu A-level – fyzika nebo matematika, chemie a biologie:
   Hodnocení minimálně: A, A, B
   Test nesmí být absolvován dříve než v ak. roce 2016/2017

   nebo
   1b) Výsledek mezinárodního bakaloreátu (IB) v oblasti 4 (Experimental Sciences) a to na vyšší úrovni z chemie, biologie a fyziky nebo matematiky:
   Celkem – minimální počet bodů: 19
   Test nesmí být absolvován dříve než v ak. roce 2016/2017

   nebo
   1c) Výsledky srovnatelného testu (např. testy SAT z předmětů matematika nebo fyzika, chemie a biologie):
   Celkem: minimálně 85. percentil
   Test nesmí být absolvován dříve než v ak. roce 2016/2017

   nebo
   1d) Studijní průměr u maturitních předmětů (uchazeči, kteří studují na středních školách v Německu):
   Studijní průměr za celou dobu studia: max. 1,30
   Uchazeč musí být absolventem střední školy ve školním roce 2017/2018

   2) Uchazeč o studium, který chce být přijat do prvního úseku studia (ročníku) bez přijímací zkoušky, je povinen poslat žádost o prominutí přijímací zkoušky společně s přihláškou ke studiu na Studijní oddělení fakulty do 15. března 2018 (rozhodující je datum odeslání žádosti).

   3) Podle shora uvedených kritérií a studijních průměrů bude stanoveno pořadí uchazečů. Bez přijímací zkoušky může být přijato maximálně 25 nejlépe hodnocených uchazečů, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku (buď, že bylo upuštěno od přijímací zkoušky anebo že nebylo upuštěno od přijímací zkoušky).
  • shrink expand
  • shrink expand
   The Third Faculty of Medicine organizes a preparatory Premedical Course running from January till May 2018. Tuition of the following subjects will take place: biology, physics, chemistry, Czech language and medical terminology.

   Further information about the course can be found at http://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-15.html.   Fakulta organizuje přípravný kurz - PREMEDICAL COURSE, který probíhá od ledna 2018 do května 2018. Uskuteční se zde výuka biologie, fyziky, chemie, českého jazyka a lékařské terminologie.

   Bližší informace o kurzu jsou uvedeny na webových stránkách fakulty http://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-15.html.
  • shrink expand
   After successful completion of study, students receive the title MUDr. (M.D.) and may apply for positions in all M.D. specialization fields.


   Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr., uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.