Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2017/2018. However, the academic year for the next admission procedure is 2018/2019.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  New Media Studies (7201T009)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Information and Library Studies (N7201)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Maximum number of accepted students: 25
  Standard length of study: 2 years
  Short note: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  26 / 125

  • You cannot apply for study of this branch now.

  • shrink expand
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   1) schopnost analytického, logického a kreativního myšlení, abstrakce a zobecňování pojmů prokázaná v testu obecných studijních předpokladů (max. 20 bodů)
   2) schopnost projektového myšlení, analýzy, plánování a navržení projektu v oblasti (multi)mediální tvorby prokázaná v otevřené úloze, která je součástí oborového testu (max. 10 bodů)
   3) všestranná orientace v oboru prokázaná v oborovém testu (max. 20 bodů)

   2. kolo – ústní část

   1) zájem o obor a motivace k jeho studiu (max. 10 bodů)
   2) všestranná znalost oboru (max. 10 bodů)
   3) praxe v oboru – viz strukturovaný životopis (max. 10 bodů)
   4) záměr diplomové práce – viz projektový záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů (max. 10 bodů)
   5) prostudovaná oborová literatura – viz seznam prostudované odborné literatury (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Strukturovaný životopis, projektový záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů, seznam prostudované odborné literatury; všechny tyto dokumenty povinně odevzdává uchazeč u ústní části přijímací zkoušky v písemné podobě a jsou nedílnou součástí jejího bodování.
  • shrink expand
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   novamedia.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví, Studia nových médií)
   www.snmprijimacky.cz (samostatná specializovaná HTML5 aplikace pro uchazeče a uchazečky o studium na oboru Studia nových médií)
  • shrink expand
   Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, v široké aplikační oblasti informačních technologií (ve firmách a studiích zabývajících se grafickým designem, televizních a filmových ateliérech, reklamních agenturách, propagačních a firemních odděleních, projekčních kancelářích, softwarových firmách atd.), se schopností založit vlastní firmu produkující multimediální tvorbu, webové stránky, multimediální výukové prezentace, reklamní a propagační animované televizní a filmové klipy, počítačové hry apod., je projektantem informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky s vyspělou multimediální kulturou, tvůrcem, editorem a správcem informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění, informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy, jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy.

   informace o uplatnění absolventů (dvouoborového studia):
   Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, je projektantem, tvůrcem, editorem a správcem informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění, informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy.