Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2017/2018. However, the academic year for the next admission procedure is 2018/2019.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  History - General History (7105T026)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: History (N7105)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Maximum number of accepted students: 45
  Standard length of study: 2 years
  Short note: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oborů Historie – hospodářské a sociální dějiny a Historie – české dějiny v evropském kontextu
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  40 / 71

  • You cannot apply for study of this branch now.

  • shrink expand
   Specializace: Civilizace a kultura středověké Evropy; Dějiny novověku se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů; Ibero-amerikanistika – dějiny Latinské Ameriky; Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny Evropy; Obecné a komparativní dějiny (uchazeč si specializaci předběžně volí nejpozději u ústní části přijímací zkoušky).
   Studium oboru historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika evropských jazycích.
  • shrink expand
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   1) evropské dějiny (max. 20 bodů)
   2) světové dějiny (max. 20 bodů)
   3) všeobecný kulturně-politický přehled (max. 10 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) obecné dějiny (evropské i světové) (max. 20 bodů)
   2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce) (max. 20 bodů)
   3) všeobecný kulturně-politický přehled (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární, ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor. Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury je předmětem bodového hodnocení, a proto se odevzdává. Případné seminární, ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.
  • shrink expand
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   usd.ff.cuni.cz (Ústav světových dějin
  • shrink expand
   Absolvent získal komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji především evropské a americké společnosti, prohloubené o studium v jednom z nabízených modulů (dějiny středověku, novověku, nejnovější doby, obecné a komparativní dějiny a dějiny Latinské Ameriky). Je vybaven potřebnými faktografickými a metodologickými znalostmi (včetně elektronického získávání informací) k tomu, aby mohl samostatně a na základě relevantních argumentů interpretovat historické dění a samostatně řešit vědecké problémy.