Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2017/2018. However, the academic year for the next admission procedure is 2018/2019.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  History – European Studies (7105R075)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: History (B7105)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Maximum number of accepted students: 22
  Standard length of study: 3 years
  Short note: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia s výjimkou oboru Historie
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  17 / 89

  • You cannot apply for study of this branch now.

  • shrink expand
   požadavky studia oboru: Studium oboru Historie – Evropská studia je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika evropských jazycích.
  • shrink expand
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   1) evropské dějiny od raného středověku do současnosti – v rozsahu gymnaziálního středoškolského učiva (max. 20 bodů)
   2) evropské kulturní dějiny – v rozsahu gymnaziálního středoškolského učiva (max. 20 bodů)
   3) všeobecný rozhled (max. 10 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) rozprava vycházející ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 20 bodů)
   2) rozprava nad konkrétním tématem zvoleným uchazečem (max. 20 bodů)
   3) rozprava, jejímž cílem je zjistit hlubší zájem uchazeče o obor (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor. Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury je předmětem bodového hodnocení, a proto se odevzdává. Případné seminární, ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.
  • shrink expand
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   usd.ff.cuni.cz (Ústav světových dějin)
  • shrink expand
   nekoná se
  • shrink expand
   Absolvent oboru je vybaven základními znalostmi o politickém, sociálním, hospodářském a kulturním vývoji evropské společnosti od období středověku do současnosti. Má též základní heuristické a historicko-kritické dovednosti a vědomosti (včetně elektronického získávání informací), jež může přímo využít nejen při dalším studiu v navazujícím magisterském stupni ale i v praxi, zejména v oblasti kultury (knihovny, muzea, galerie atd.), v různých stupních státní správy (ministerstva zahraničních věcí, kultury, školství atd.), v osvětových a neziskových institucích i v širší kulturní oblasti, jako jsou například cestovní ruch, žurnalistika, redakční a nakladatelská práce.