Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2017/2018. However, the academic year for the next admission procedure is 2018/2019.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  General Medicine (5103T000)

  Faculty: Third Faculty of Medicine
  Study programme: General Medicine (M5103)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's
  Language of instruction: English
  Standard length of study: 6 years
  Parallel in English: yes
  Fee for the study in English: 330 000,- Kč
  Application type: Paper
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  161 / 413

  • You cannot apply for study of this branch now.

  • shrink expand
   The standard duration of study is six years. The form of study is full-time. Graduates of the programme receive a complete medical education and are awarded the title MUDr. (M.D.) after successful completion of studies, entitling them to apply for positions in all M.D. specialization fields.
   Since the academic year 1996/97, tuition takes place adhering to a modernized and revised study programme that allows students to gain integrated knowledge in theoretical and preclinical fields. Common clinical problems are explained using problem-oriented learning and clinical training focuses not only on the application of theoretical knowledge, but also on developing practical skills. Tuition goals are in accordance with the European Program for Medical Faculties Euroskills, which the Third Faculty of Medicine is taking part in. Study at the Third Faculty of Medicine is compatible with study at other medical faculties.


   Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi fakulty získávají úplné lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr.; uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.
   Od akademického roku 1996/97 probíhá výuka dle reformovaného a modernizovaného studijního programu, který umožňuje studentům získat integrované znalosti v teoretických a preklinických oborech. Se základními klinickými problémy se student seznamuje formou problémově orientovaného studia a klinický výcvik směřuje nejen k aplikaci teoretických poznatků, ale i k osvojení praktických dovedností. Výukové cíle jsou v souladu s programem evropských lékařských fakult Euroskills, ke kterému se 3. lékařská fakulta připojila. Studium je kompatibilní se studiem na jiných lékařských fakultách.
  • shrink expand
   The entrance examination will take place on several dates from April till July 2017.
   Specific dates will be posted by the 28th of February, 2017 at http://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-11.html.

   1st round – written test from biology, chemistry and either physics or mathematics.
   The applicant shall receive both a physics and mathematics test, of which he/she will choose one to complete. Such choice is final and cannot be changed.
   In total, there will be 90 questions, with each subject having an allocation of 30 questions. There is always only one correct answer of the four possible answers provided.
   Range of possible scores for the 1st round: 0 - 90 points

   Minimum number of points necessary to continue to the 2nd round: 50 points

   2nd round – interview – general knowledge, the ability of independent judgment, communication skills, among others, are assessed.
   Range of possible scores for the 2nd round: 0 - 30 points

   Assumed number of accepted applicants: 90.

   Přijímací zkouška bude probíhat v několika termínech - duben až červenec 2017.

   Konkrétní termíny budou zobrazeny nejpozději 28. 2. 2017 na http://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-11.html.

   1. kolo – písemný test z biologie, chemie a dále z fyziky nebo matematiky.
   Uchazeč dostane k dispozici test z fyziky a matematiky, z nichž si vybere, jaký test bude psát. Po výběru testu již není možná změna.
   Celkem 90 otázek, z každého předmětu 30 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď.
   Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: 0 - 90

   Minimální počet bodů pro postup do druhého kola: 50

   2. kolo – ústní pohovor – všeobecný rozhled, schopnost samostatného úsudku, komunikační dovednosti.
   Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: 0 - 30

   Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 90
  • shrink expand
   • submission of a duly completed application form and confirmation of payment of a 590,- CZK (electronical application) or equivalent in EUR - 22,- (by the 31st of May, 2017)
   • successful completion of secondary education including leaving certificate
   • successful completion of the entrance examination, i.e. achievement of at least the minimum number of points required for acceptance

   The minimum number of points required for acceptance will be defined by the Dean.   • podání řádně vyplněné přihlášky a potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 590,- Kč (elektronická přihláška) nebo ekvivalentu v EUR - 22 - (do 31. 5. 2017)
   • dosažení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky, tj. dosažení počtu bodů pro přijetí. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.
  • shrink expand
   Conditions for waiving the entrance examination, ie. verification of fulfillment of conditions other than by an entrance examination (ie. admission without entrance exams) upon written request submitted no later than March 15, 2017 to study department or by postal transportation (crucial is the date of dispatch requests):

   1a) A-level examination results – physics or mathematics, chemistry, biology:
   Minimum results: A, A, B
   The examination must be carried out in the academic year 2015/2016 at the latest

   or
   1b) Results of International Baccalaureate (IB) in Area 4 (Experimental Sciences) with Chemistry, Biology and Physics or Mathematics, all in Higher Level:
   Total – minimum sum of points from the given 3 subjects: 19
   The examination must be carried out in the academic year 2015/2016 at the latest

   or
   1c) Results of a comparable examination (e.g. SAT):
   Overall minimum score: 85. percentile
   The examination must be carried out in the academic year 2015/2016 at the latest

   or
   1d) Grade average for graduating subjects (applicants attending secondary education in Germany):
   Grade average during the whole period of study: better than 1,30
   The applicant must graduate from secondary education in the academic year 2016/2017

   2) The entrance examination will be waived for 25 best candidates ranked in order of the above criteria, and all candidates who have achieved the same result shall obtain a decision with the same content of the verdict.

   Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky, tj. ověření splnění podmínek jiným způsobem než přijímací zkouškou (tzv. přijetí bez přijímací zkoušky) na základě písemné žádosti podané nejpozději do 15. března 2017 na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele poštovní přepravy (rozhodující je datum odeslání žádosti):

   1a) Výsledky v testu A-level – fyzika nebo matematika, chemie a biologie:
   Hodnocení minimálně: A, A, B
   Test musí být absolvován nejpozději v ak. roce 2015/2016

   nebo
   1b) Výsledek mezinárodního bakaloreátu (IB) v oblasti 4 (Experimental Sciences) a to na vyšší úrovni z chemie, biologie a fyziky nebo matematiky:
   Celkem – minimální počet bodů: 19
   Test musí být absolvován nejpozději v ak. roce 2015/2016

   nebo
   1c) Výsledky srovnatelného testu (např. testy SAT):
   Celkem: minimálně 85. percentil
   Test musí být absolvován nejpozději v ak. roce 2015/2016

   nebo
   1d) Studijní průměr u maturitních předmětů (uchazeči, kteří studují na středních školách v Německu):
   Studijní průměr za celou dobu studia: max. 1,30
   Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy ve školním roce 2016/2017.

   2) Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 25 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí podle shora uvedených kritérii, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku.
  • shrink expand
  • shrink expand
   The Third Faculty of Medicine organizes a preparatory Premedical Course running from January till May 2017. Tuition of the following subjects will take place: biology, physics, chemistry, Czech language and medical terminology.

   Further information about the course can be found at http://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-15.html.   Fakulta organizuje přípravný kurz - PREMEDICAL COURSE, který probíhá od ledna 2017 do května 2017. Uskuteční se zde výuka biologie, fyziky, chemie, českého jazyka a lékařské terminologie.

   Bližší informace o kurzu jsou uvedeny na webových stránkách fakulty http://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-15.html.
  • shrink expand
   After successful completion of study, students receive the title MUDr. (M.D.) and may apply for positions in all M.D. specialization fields.


   Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr., uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.