Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2017/2018. However, the academic year for the next admission procedure is 2018/2019.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Diaconia and Christian Social Practice (6141T078)

  Faculty: Protestant Theological Faculty
  Study programme: Theology (N6141)
  Form of study: combined
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 20
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Paper with electronic notification, Paper

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  17 / 34

  • You cannot apply for study of this branch now.

  • shrink expand
   Obor je zaměřen především na přípravu k charitativní a krizové práci s křesťanským zaměřením, pro absolventy bakalářského studia sociální práce nebo teologie. Důraz je kladen na hodnotovou orientaci a práci s lidmi (s důrazem na řízení a práci v týmu), na znalost sociální perspektivy křesťanství i velkých světových náboženství (mezináboženský dialog), na etickou orientaci v sociální práci (profesní etika v pomáhajících profesích), na pastorační a psychosociální práci v kritických situacích, ale i na vědeckou a výzkumnou práci v humanitních a sociálních vědách.
  • shrink expand
   Jednokolové přijímací zkoušky mají písemnou a ústní část.
   a) Test všeobecných znalostí (oblast všeobecně kulturně-politická, teologická, sociální) – počet bodů max. 30
   b) Test porozumění odbornému textu v rozsahu zhruba jedné až dvou stran A4 – počet bodů max. 30
   c) Ústní rozhovor založený na četbě odborné literatury z doporučeného seznamu a zjišťující motivaci ke studiu. Počet bodů max. 40. Studenti zkušební komisi předloží v písemné podobě seznam nejméně čtyř titulů z doporučeného seznamu, ze kterých se připravovali.
  • shrink expand
   - podání úplné přihlášky ke studiu se všemi požadovanými náležitostmi
   - ukončené vzdělání v kterémkoliv typu studijního programu
   Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů z přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan fakulty.
  • shrink expand
   BEINERT, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012.
   FIORENZA, F. S.; GALVIN, J. P. (eds.): Systematická teologie 1-3. Římskokatolická perspektiva. Brno : CDK, Praha : Vyšehrad, 1996-2000.
   FILIPI, P.: Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno : CDK, 2001.
   JANKOVSKÝ, J.: Etika pro pomáhající profese. Praha : Triton, 2003.
   FISCHER, O.; MILFAIT, R.: Etika pro sociální práci, Praha : Jabok, 2008.
   MARTINEK, M. a kol.: Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha : Jabok, 2008.
   YALOM, Irvin D.: Existenciální psychoterapie. Praha : Portál, 2006.
   MURPHY, Robert F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : Slon, 2007.
   VÁNĚ, Jan: Komunita jako nová naděje? Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
   BERGER, Peter L.: Pozvání do sociologie: humanistická perspektiva. Brno : Barrister & Principal, 2007.
   BARRETT, Louise; DUNBAR, Robin; LYCETT, John: Evoluční psychologie člověka. Praha : Portál, 2007.

  • shrink expand
   Absolventi mají předpoklady k uplatnění především v charitativní a krizové práci, se zvláštním důrazem na práci v multikulturním a multireligiózním prostředí, na otevřenost, porozumění a komunikační dovednosti. Mohou pracovat v řízení charitativních a humanitárních organizací, ale splňují i předpoklady pro další studium a rozvíjení odborné vědecké činnosti v terénu i na akademické půdě.