Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2017/2018. However, the academic year for the next admission procedure is 2018/2019.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Hussite Theology — Philosophy (6141R009 / 6101R004) - double subject study

  Faculty: Hussite Theological Faculty
  Study programme: Theology (B6141)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 30
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  16 / 19

  • You cannot apply for study of this branch now.

  • shrink expand
   viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz

  • shrink expand
   Jednokolová (dvě části, první část není vyřazovací).
   1. písemná část – znalostní test z náboženských, historických a kulturně literárních otázek (max. 50 bodů).
   2. ústní část – pohovor zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný obor (max. 50 bodů).
   Celkem lze získat za obě části přijímací zkoušky maximálně 100 bodů.
  • shrink expand
   Kritériem pro přijetí je ukončení středního vzdělání a bodový výsledek přijímací zkoušky. Přijati budou uchazeči s nejlepším bodovým ziskem v uvedeném minimálním počtu přijímaných.
  • shrink expand
   DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
   PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM


   A) Doporučená literatura k písemné části zkoušky (testu) společná všem studijním oborům (otázky z oblasti historické a kulturně literární jsou v rozsahu středoškolského učiva):
   Bible: český ekumenický překlad (vydání s úvody ke spisům). Česká biblická společnost, Praha 1995 a další. Vyžadována je zejména znalost úvodů k jednotlivým knihám a informativní znalost obsahu jednotlivých knih.
   • LANE, Tony. Dějiny křesťanského myšlení. Překlad z angličtiny Jiří Bartoň et al. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. 286 s. ISBN 80-85495-47-3 (nebo jiná vydání).
   • SALAJKA, Milan. Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům. 1. vydání. Praha: Církev československá husitská, 2000. 96 s. ISBN 80-7000-504-1 (ke stažení na stránkách fakulty).
   • STRAŠÍKOVÁ, Blanka. Teologie pro začátečníky. Praha: Husitská teologická fakulta UK, 2004. 75 s. ISBN 80-246-0816-2.
   • Průvodce životem: 1. Mojžíšova (Genesis). Praha: Luxpress, 1998. 127 s. ISBN 80-7130-059-4.
   • Průvodce životem: Lukáš. Praha: Luxpress, 1995. 92 s. ISBN 80-7130-047-0.
   • Průvodce životem: Dějiny počátku křesťanské církve: Skutky apoštolů. 1. vydání. Praha: Luxpress, 1995. 98 s. ISBN 80-7130-043-8.

   B) Doporučená literatura k ústní části zkoušky zaměřená na motivaci ke studiu ve vybraném programu/oboru. Student se nemusí bezprostředně vázat na níže uvedenou doporučenou literaturu, svou motivaci ke studiu může doložit i vlastním seznamem přečtené literatury:

   1) TEOLOGIE:
   a) husitská, starokatolická:
   • KUČERA, Zdeněk. Náboženská témata včera a dnes. Praha a Hradec Králové: M&V, 2003. 106 s. ISBN 80-86771-04-0.
   • LOCHMAN, Jan Milíč, Kredo. Praha: Kalich, 1996. 286 s. ISBN 80-7071-960-0.

   b) pravoslavná:
   • ALEŠ, Pavel. Pravoslavná církev u nás: přehled dějinné cesty. 2. vydání. Olomouc: Světlo světa, 1996. 54 s. (nebo 1. vydání)
   • GORAZD, biskup. Pravoslavný katechismus. 2. vydání. Praha: Exarchátní rada pravoslavné církve, 1950. 215 s. (reprint Soluň, Řecko 1993).
   • HIEROTHEOS (VLACHOS), metropolita. Pravoslavná spiritualita (stručné uvedení). 1. vydání. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006. 120 s. ISBN 80-8068-465-0.

   2) JUDAISTIKA (DVOUOBOROVÉ STUDIUM):
   • JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Přeložili Věra a Jan Lamperovi. 1. vydání. Praha: Rozmluvy: Panorama, 1995. 591 s. ISBN 80-85336-31-6.
   • PAVLÁT, Leo (ed.). Židé – dějiny a kultura. 4. vydání. Praze: Židovské muzeum, 2007. 160 s. ISBN 978-80-86889-59-7 (nebo jiná vydání).

   3) RELIGIONISTIKA (DVOUOBOROVÉ STUDIUM):
   • HORYNA, Břetislav – PAVLINCOVÁ, Helena. Dějiny religionistiky: antologie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 462 s. ISBN 80-7182-123-3.
   • HORYNA, Břetislav. Úvod do religionistiky. 1. vydání. Praha: ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, 1994. 131 s. ISBN 80-85241-64-1.
   • WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka: systematický úvod do religionistiky. Překlad z němčiny a francouzštiny Břetislav Horyna a Dalibor Antalík. 1. vydání. Brno: Ústav religionistiky filozofické fakulty Masarykovy univerzity – Georgetown, 1997. 163 s. ISBN 80-902197-1-3 (Georgetown). ISBN 80-210-1445-8 (Masarykova univerzita)

   4) FILOSOFIE (DVOUOBOROVÉ STUDIUM):
   • ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Přeložil Karel Šprunk. 2. vydání. Praha: Portál, 2004. 378 s. ISBN 80-7178-804-X.
   • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Přeložili Miroslav Petříček, Petr Rezek a Karel Šprunk. 7. vydání. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 632 s. ISBN 80-7192-500-4 (nebo jiná vydání).
   • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení: Od Thaléta k Rousseauovi. 4. vydání. Praha: Paseka, 2002. 374 s. ISBN 80-7185-171-X.

   5) NÁBOŽENSTVÍ, ETIKA A FILOZOFIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ:
   • ČÁP, Jan – MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. 2. vydání. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 978-80-7367-273-7 (nebo 1. vydání téže knihy).
   • ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 415 s. ISBN 80-7066-534-3.
   • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Přeložil Karel Balcar. 2. vydání. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 80-7178-626-8 (nebo 1. vydání téže knihy).
   • PAŘÍZEK, V. Obecná pedagogika. Praha : Karolinum 1994.
   • SINGULE, František. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 1. vydání. Praha: SPN, 1992. 54 s. ISBN 80-04-26160-4.

   6) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA:
   • HAVLÍK, Radomír – KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. 1. vydání. Praha: Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-7178-635-7 (nebo 2. vydání z roku 2007).
   • KRAUS, Blahoslav – POLÁČKOVÁ, Věra et al. Člověk – prostředí – výchova: k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. 199 s. ISBN 80-7315-004-2.
   • MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. 1. vydání. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-7178-473-7 (nebo 2. vydání z roku 2007).

   7) SOCIÁLNÍ A CHARITATIVNÍ PRÁCE:
   • GILLERNOVÁ, Ilona – BURIÁNEK, Jiří. Základy psychologie sociologie. Základy společenských věd pro střední školy. Praha: Fortuna, 2004-2010. ISBN 80-7168-749-9.
   • KRAHULCOVÁ, Beáta (ed.) Kontexty sociální a charitativní práce. Praha: Pontes Pragenses, 2008. ISBN 978-80-87127-07-0.
   • ADAMOVÁ, Lenka. DUDÁK, Vladislav, VENTURA, Václav. Základy filozofie, etiky. Základy společenských věd pro střední školy. Praha: Fortuna, ISBN 80-7168-905-X.
   • Sociální práce – sociálna práca. Časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Ročníky 2004 – 2009. ISSN 1213-6204.
  • shrink expand
   viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz