Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2016/2017. However, the academic year for the next admission procedure is 2018/2019.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Jewish Studies (6702T043) - double subject study

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: History (N7105)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Maximum number of accepted students: 15
  Standard length of study: 2 years
  Short note: pouze dvouoborové; kombinovatelnost s obory Český jazyk a literatura, Filozofie, Německý jazyk a literatura, Historie – české dějiny v evropském kontextu, Religionistika
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  0 / 0

  • You cannot apply for study of this branch now.

  • shrink expand
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   1) test znalostí reálií židovských dějin, náboženství a kultury (max. 50 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) přehled o reáliích židovských dějin, náboženství a kultury (max. 10 bodů)
   2) rozhovor o prostudované literatuře (max. 10 bodů)
   3) představení předběžného projektu diplomové práce (max. 10 bodů)
   4) ověření znalosti jednoho ze dvou klíčových oborových jazyků dle volby uchazeče (němčina nebo hebrejština; porozumění snazšímu odbornému textu) (max. 10 bodů)
   5) ověření znalosti dalšího jazyka (světový jazyk, nesmí být totožný s prvním jazykem; porozumění snazšímu odbornému textu) (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované literatury (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky).
  • shrink expand
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory, PPŘ, 11.1, 11.2 a 11.3), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 8.4).
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   ubva.ff.cuni.cz (Ústav Blízkého východu a Afriky)
  • shrink expand
   Absolvent se profesně uplatňuje v nejširším spektru kulturních a vzdělávacích institucí (nakladatelství, knihovny, muzea), v médiích a publicistice, v diplomatických službách apod. Ve všech těchto sférách občanské společnosti došlo v důsledku známých historických událostí 20. století k půlstoletí trvajícímu potlačování nebo přímo plánovitému zkreslování vědomí o přítomnosti židovské kultury ve středoevropském prostoru a její studium bylo prakticky nemožné. Absolvent oboru židovská studia je profesionálně připraven stát se šiřitelem znalostí o židovské kultuře a existenci a charakteru oboustranných vztahů mezi Židy a jejich českými a středoevropskými sousedy.