Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  . (8332)

  .
  full-time
  Czech
  Program je v souladu s ustanovením par. 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariernímu systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.
  Je určen pro zájemce - psychology a speciální pedagogy působící již ve školních poradenských pracovištích, případně pro psychology a speciální pedagogy, kteří hodlají na této pozici ve škole v budoucnu působit. Podpoří jejich zvyšování odborných kompetencí. Účastníci programu získají poznatky, které nebývají běžnou součástí pregraduálního studia psychologie/speciální pedagogiky z oblasti pedagogicko-psychologických zákonitostí pedagogického procesu v běžném školství, dále z oblasti psychologie učitele, žáka, třídy, rodiny, přičemž nebudou opomíjeny ani specifika a zvláštnosti v těchto oblastech. Kromě toho bude nedílnou součástí zvyšování znalostí a dovedností z oblasti profese psychologa/profese školního speciálního pedagoga.

  Absolvent vzdělávacího programu by měl být po absolvování kurzu připraven na výkon profese školního psychologa a profese speciálního pedagoga, s průpravou pro týmovou spolupráci v prostředí školy - měl by umět spolupracovat s výchovným poradcem, metodikem prevence, třídním učitelem a dalšími učiteli, měl by získat kompetence pro účast na přípravě koncepce školy v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, v oblasti práce se žáky, učiteli i rodiči a kompetence pro spolupráci s jinými odbornými pracovišti.
  Absolvent vzdělávacího programu by měl být po absolvování kurzu připraven na výkon profese školního psychologa a profese speciálního pedagoga, s průpravou pro týmovou spolupráci v prostředí školy - měl by umět spolupracovat s výchovným poradcem, metodikem prevence, třídním učitelem a dalšími učiteli, měl by získat kompetence pro účast na přípravě koncepce školy v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, v oblasti práce se žáky, učiteli i rodiči a kompetence pro spolupráci s jinými odbornými pracovišti.
  MSMT-13891/2021-3-601
  MŠMT
  11914/2017-1
  Školní poradenské služby
  250 hodin, z toho 150 hodin probíhá ve společné výuce, 100 hodin dle zaměření v povinně volitelném modulu A) Školní psychologie nebo B) Školní speciální pedagogika, 50 hodin reflektované stáže ve školských poradenských zařízeních a školních poradenských pracovištích.
  20
  Přijímání jsou uchazeči ukončeným magisterským studiem ve studijním programu Psychologie nebo Speciální pedagogika.

   • shrink expand
    závěrečná písemná práce
    závěrečná zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
   • shrink expand
    doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    .
   • shrink expand
    2022/2023
    winter semester, October
    20.10.2022
    4
    250 hours
    Výuka se uskuteční v blocích, 1x měsíčně
   • shrink expand
    11500 Kč / year
    Bez poplatků za přihlášku.
    Poplatek za celý program je 23 tis. Kč, hradí se ve dvou splátkách - za rok studia 11500,-Kč
    Platba na účet 85236011/0100
    Variabilní symbol 6-422-22
   • shrink expand
    M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, přihláška elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Iva Gecková
    doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
    iva.geckova@pedf.cuni.cz
    221900342
    01.10.2022 - 17.02.2023
    Uchazeči dokládají dosažené vzdělání fotokopií vysokoškolského diplomu.
   • shrink expand