Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina III. (6374)

  Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina III.
  full-time
  Czech
  Účastníci kurzu se učí na poli programu Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina (dalších pěti instrumentů), jak naučit děti myslet efektivněji, rozvíjet jejich způsoby myšlení, předávat jim pocit kompetence, naučit je ovládat své chování a nepracovat impulzivně, popřípadě metodou pokusu a omylu (prohloubení dovedností z FIE I a II).
  Cílem každého instrumentu je překonávání deficitů kognitivních funkcí na úrovni přijímání informací, jejich zpracování a na úrovni odpovědi. Účastníci kurzu se seznámí s mechanismem vhodného výběru instrumentů odpovídajících deficitům konkrétních kognitivních funkcí a následně ho procvičí.
  Účastníci rozumí tomu, jak je možné skrze instrumentální obohacování rozvíjet metakognitivní schopnosti a aktivně je rozvíjejí v průběhu zprostředkování.
  Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina III.
  Pokračující kurz, který navazuje na předchozí kurzy Feuersteinovo instrumentální obohacování (dále FIE) I a II.

  Prohloubení a rozšíření výkladu z FIE I a FIE II (15 hod.)
  strukturální kognitivní modifikovatelnost (3 hodiny): základní teoretické východisko celé teorie R. Feuersteina, a tedy i FIE jako její aplikace. Hlavní cíl FIE: „…rozšiřovat kapacitu lidského organismu stávat se modifikovatelným prostřednictvím přímého vystavení podnětům a zážitkům z okolního prostředí, které člověku poskytují životní události, formální i neformální učební příležitosti.“ (Feuerstein et al 1980), vedení jedince ke kvalitnějšímu a samostatnějšímu učení a k co možná největší nezávislosti

  zkušenost zprostředkovaného učení (4 hodiny): je didaktikou (způsobem), jak u učícího se jedince podněcovat strukturální změny. Profesor Feuerstein definuje zkušenost zprostředkovaného učení jako kvalitu interakce, ve které zprostředkovatel vkládá sebe mezi podnět a učícího se, aby zajistil, že jedinec vnímá, chápe a reaguje smysluplným způsobem. V pokračujícím kurzu je důraz kladen na zprostředkující interakce – rozvíjejí pohled na kvalitu zprostředkovaného učení, který umožňuje přesnější plánování i následné pozorování zprostředkující interakce. Účastníci se seznámí také s konceptem distálních a proximálních faktorů, ovlivňujících kognitivní vývoj.

  deficitní kognitivní funkce (2 hodiny): Deficitní kognitivní funkce jsou důsledkem nedostačující zkušenosti zprostředkovaného učení. Lze je chápat jako překážku v myšlení. Smyslem FIE je identifikovat u učícího se jedince deficitní kognitivní funkce a vhodným zprostředkováním je rozvíjet. (Mezi deficitní kognitivní funkce patří například nesystematické a impulzivní chování při sběru informací; nedostatečná orientace v prostoru; obtíže při zpracování více zdrojů informací současně; neschopnost definovat úkol a následně budovat strategie pro jeho řešení; nedostatečné plánování; nedostatečně rozvinutá potřeba zdůvodňování vlastní odpovědi apod.) V rámci kurzu FIE III si účastníci uvědomují, jak jednotlivé úkoly stimulují konkrétní kognitivní funkce.

  kognitivní mapa, její význam pro přípravu a hodnocení jednotlivých lekcí (3 hodiny): Kognitivní mapa je nástrojem používaným při analýze úkolů i reakcí učícího se. Umožňuje popsat mentální činnost probíhající při řešení jednotlivých úkolů a sledovat potenciálně problematické momenty předkládaného úkolu. Lze ji využít při práci s jakýmkoli výukovým materiálem, neboť na obecné úrovni pomáhá strukturovat mentální procesy i výkony a pomáhá analyzovat, v jaké fázi procesu myšlení dochází k selhávání nebo chybování. V průběhu kurzu je důraz kladen na využívání myšlenkové mapy pro plánování lekcí a pro porozumění podstatě jednotlivých úkolů.

  příprava lekcí FIE (3 hodiny): FIE lekce jsou obvykle zprostředkovávány podle jasně dané osnovy. Lekce začíná prohlédnutím nové strany, jejím porovnáním se stranami předchozími, identifikací a rozborem nových pojmů. Následuje rozbor zadání a budování strategie pro řešení předkládaného úkolu. Po fázi samostatné práce přichází fáze sdílení – použitých strategií i prožitků. Popisované je zobecňováno do kognitivních principů, které účastníci následně přemosťují (přenášejí) do dalších životních kontextů. V průběhu každé FIE lekce je velký důraz kladen na naplnění univerzálních parametrů zprostředkování. Účastníci kurzu


  Praktická část: účastníci kurzu se seznámí s instrumenty:
  Číselné řady (12 hod.)
  Jedním z hlavních cílů Číselných řad je rozvoj potřeby vnímat oddělené objekty a události jako spojené prostřednictvím vztahů, které můžeme odvodit. Proces odvozování obsahuje stanovení hypotézy, která se týká vztahu mezi dvěma událostmi, objevení rytmu, se kterým se vztah opakuje v dalších následných událostech, a formulování pravidla o tomto opakování.
  Druhým a více obecným cílem tohoto instrumentu je změnit studenta na někoho, kdo vnímá sám sebe jako tvůrce nových informací prostřednictvím řádného používání pravidel, která odvodil aktivním zkoumáním daných dat.
  Divergentní myšlení a flexibilita se posilují uvědoměním si možných alternativ v úkolech, které se zabývají příčinnými vztahy a pravidly vedoucími ke sledu událostí. Student je podporován v reflektování různých možností a zdůvodňování té alternativy, kterou zvolil.

  Orientace v prostoru II (8 hod.)
  Instrument představuje a učí používat vnější, absolutní a stabilní systém, který je používán pro popis vztahů a orientaci v prostoru (sever – jih – východ – západ). Cílí na rozvoj schopnosti užívat stabilní systém uzavřených prostorových vztahů; rozvoj představy prostorových vztahů; rozvoj schopnosti vnímat svět v souvislostech. Rozvíjí flexibilitu učícího se a jeho kognitivní funkce. Klade důraz na uspořádávání objektů a událostí, na jejich popis a sdílení s druhými.
  Instrument navazuje na Orientaci v prostoru I (vyučováno v kurzu FIE I), v řadě úkolů jsou stálý a relativní systém vztahů propojovány, tím roste komplexnost úloh a nároky kladené na učícího se.

  Sylogismy (15 hod.)
  Tento instrument se zabývá logickým zdůvodňováním a formálními operacemi. Jeho prostřednictvím jsou rozvíjeny vyšší myšlenkové operace – vyvozování, dedukce, indukce. Zároveň je velký důraz kladen na zajištění podmínek pro kvalitní myšlení – např. vyhledávání cíle a plánování kroků vedoucích k jeho naplnění; budování strategií pro naplnění cíle; kontrola a regulace vlastního chování; sběr potřebných informací a jejich organizace. Student na základě provedených myšlenkových operací vytváří nové informace a je veden k tomu, aby pro své úvahy vždy vytvářel logická zdůvodnění.

  Tranzitivní relace (15 hod.)
  Instrument se zabývá formálními operacemi a logicko-verbálním zdůvodňováním. Klade důraz na rozvoj vyšší úrovně abstrakce a deduktivního myšlení. Vede k  vyvozování nových vztahů z již existujících mezi předměty a událostmi, které mohou být popsány z hlediska „větší než, stejný a menší než“. Seznamuje s pravidly tranzitivního myšlení; učí spojovat předkládané výroky prostřednictvím společného odkazu. Učí rozlišovat, kdy (v jakých situacích) je či není možné používat tranzitivní myšlení, a určovat důvody pro nemožnost vyvození informací z daných dat.
  Cíle instrumentu jsou následující: vyvozování nových informací z daných výroků; potřeba logického zdůvodnění vlastní práce; zprostředkování chování se stanovováním cíle, plánováním postupu a dosahováním cíle; organizace informací; rozvoj chování se sdílením. Vzhledem k charakteru úkolů instrument rozvíjí vyšší myšlenkové operace.

  Vzory ze šablon (15 hod.)
  Instrument představuje pokročilou úroveň v programu FIE. Využívá funkce získané v ostatních instrumentech a dovoluje jejich aplikaci v situacích, které vyžadují spíše složité úrovně zvnitřněného mentálního zobrazování. Je sestaven z úkolů, ve kterých učící se musí pouze mentálně konstruovat vzor, který je totožný s barevnou předlohou. Splnění úkolů vyžaduje složité pořadí kroků. Učící se nejprve analyzuje složitý vzorec a určuje, z jakých prvků je sestaven. Musí přitom brát v úvahu také výsledek překrytí jako proměny každého z různorodých podnětů. Pro řešení úkolu musí rozpoznat a hledat odpovídající klíče (barva, tvar, pořadí); uvědomovat si vztah jednotlivých šablon (a uvědomění si změn každé z šablon ve chvíli, kdy se překrývá s dalšími) a rozpoznat pořadí šablon. Vytvoření daných obrazců popisem použitých šablon a jejich pořadím probíhá pouze mentálně. Vzhledem ke komplexnosti použitého materiálu jde o velmi složitý proces.
  Cíle instrumentu jsou následující: vede k využívání systematického pozorování, porovnávání, třídění a plánování kroků jako přirozené součásti procesu řešení úkolu; vede k rozvoji časové a prostorové orientace; vede k rozvoji hypotetického myšlení a logického zdůvodňování; vede ke stanovování strategie pro hodnocení hypotéz.
  Na základě absolvování FIE I.

   • shrink expand
    other
    Osvědčení o absolvování programu
    80-ti hodinový program v rámci DVVP
   • shrink expand
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
   • shrink expand
    2020/2021
    summer semester
    Short-time
    80 hours
    Termín bude upřesněn
   • shrink expand
    11000 Kč / kurz
    Kurzovné uhraďte až na základě výzvy k úhradě. V případě dalších dotazů kontaktujte hana.sotakova@pedf.cuni.cz
   • shrink expand
    Madgalény Rettigové 4, Praha 1
    Katedra psychologie
    PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
    hana.sotakova@pedf.cuni.cz
    221900544
    18.01.2021 - 31.08.2021
   • shrink expand