Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2019/2020. However, the academic year for the next admission procedure is 2023/2024.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (3085)

  Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
  Lifelong learning programme - Profession-oriented
  Faculty of Education
  celoživotní vzdělávání
  psychologie
  combined
  Czech
  Obě varianty mají společně základní část programu, kterou chápeme jako obecnou, v časové dotaci 150 hodin. V této části je pozornost nasměrována na témata, která nebývají součástí pregraduální formy studia a která by měla zmapovat vývoj a stav současného školství a aktuální témata ve vztahu k učiteli, třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika, aj.). Tato společná část dává jak ve variantě A), tak ve variantě B) dobrý základ pro navazující odborné zaměření již vzhledem ke specifikům té které profese.
  Speciální část - dle jednotlivých profesí – je dotována 100 hodinami, včetně stáží na specializovaných pracovištích, s velkým důrazem na podporu inkluzivního vzdělávání.
  V závěru studia je zpracovávána závěrečná práce.
  MSMT-14219/2018-1-629
  MŠMT
  00216208
  Školní ped.-psych. služby: A) školní psycholog, B) školní speciální pedagog
  - Čtyřsemestrální kvalifikační - specializační kurz - 2 roky studia (celkově 250 hodin)

  - výuka převážně v pátek a v sobotu

  - zahájení- říjen/listopad 2019,ukončení v červnu 2021.

  20
  Ukončený magisterský studijní program
  psychologie (pro variantu A) školní psycholog) nebo
  speciální pedagogika (pro variantu B) školní speciální pedagog)

  Nelze přijmout absolventy jiného oboru (např.učitelství psychologie, apod.).
  Jedná se o kvalifikačně specializační kurz pro výkon povolání školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga ve shodě s původní kvalifikací, tedy ve shodě s vystudovaným studijním programem.

  K přihlášce je nutné doložit doklad o ukončeném magisterském studiu (u čerstvých absolventů nutno dodat potvrzení o absolvování, VŠ diplom lze dodat dodatečně, před zahájením kurzu) a strukturovaný životopis.

   • shrink expand
    obhajoba závěrečné práce
    Osvědčení o absolvování programu
    závěrečné osvědčení
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    § 10, vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • shrink expand
    doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    Praha, PedF UK
   • shrink expand
    2019/2020
    winter semester, October
    4
    250 hours
    Friday - Saturday
   • shrink expand
    9000 Kč / year
   • shrink expand
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221 900 232
    to 31.01.2020
    přijímáme průběžně, do naplnění kapacity kurzu
    Přihlášení uchazeči budou informováni písemně.
   • shrink expand