Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  a (9193)

  a
  combined
  Czech
  Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování.Studium je zaměřené k výkonu specializované činnosti školního metodika prevence. Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, poradenské psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.Studium je určeno učitelům, kteří vykonávají (či předpokládají, že budou vykonávat) funkci metodika prevence na škole. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko-poradenském směru.
  MSMT- 28057/2021-3-952
  MSMT
  MSMT- 28686/2022-3
  a
  4 semestry studia
  Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
  250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
  1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění
  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=OCSQ22MP&vyuc=&oborsims=
  30
  Požadované vstupní vzdělání: Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání,
  zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
  Cílová skupina: učitel - metodik prevence, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, výchovní poradci
  Studium je určeno pro vysokoškolsky vzdělané pedagogy s minimálně jednoletou učitelskou praxí. Druh aprobace není rozhodující, důraz je kladen na zájem o poradenskou činnost na škole, o poradenskou pomoc dětem a rodičům.
  Maximální počet účastníků: 30
  • shrink expand
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   ...
   získání dalších odborných znalostí v oboru
   školní metodik prevence
   Program je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. c), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   a
  • shrink expand
   PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
   Katedra psychologie
   Katedra psychologie
   a
  • shrink expand
   2024/2025
   winter semester, October
   4
   250 hours
  • shrink expand
   14000 Kč / year
   osvobozeno
  • shrink expand
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCZV, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Klára Hašková, DiS.
   klara.haskova@pedf.cuni.cz
   221900342
   01.03.2024 - 30.08.2024