SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Elective Course D - Financial Literacy in Teaching at Secondary School - OPNX2O123B
Title: Výběrový kurz D - Finanční gramotnost ve výuce na ZŠ a SŠ
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020 to 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / 40 (37)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Teacher(s): Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Interchangeability : OPNX2O120B, OPNX2O121B, OPNX2O122B, OPNX2O124B
Is interchangeable with: OPNX2O120B, OPNX2O124B, OPNX2O122B, OPNX2O121B
Annotation -
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (17.05.2019)
This didacitic course deals with the issue of teaching Financial Literacy in the context of teaching Civics and Social Sciences. The main aim of the seminar is to develop the didactic competences and the ability of interdisciplinary and critical thinking.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (10.01.2022)

Literatura:

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s 3 – 90. ISBN  978-80-87063-13-2.

Též na webových stránkách katedry OVF v oddíle Studijní materiály - viz <http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/studijni-materialy>

Též viz: KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2. [online]. [cit. 2020-5-5].  Dostupné z WWW: <http://vuppraha.cz/soubory/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.

·   TICHÁ, M. Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnost. In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2018,  s. 247- 319. ISBN 978-80-7290-984-4.

Literatura doporučená:

·         KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2021-1-21].  Dostupné z WWW:< http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-ulohy-a-metodika>.

·         Syrový, Petr; Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1098-6.

 • SMRČKA, L. Rodinné finance. Praha : C.H. Beck, 1999, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4
 • KLÍNSKÝ, P; MUNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : Ekonomická a finanční gramotnost. Praha : EDUKO, 2013. s. 3 – 179. ISBN 978-80-87204-82-5.
 • BERNAU, P; Petersdorff, W. Chyby, které nás stojí peníze. Praha : Ikar, 2016. s. 9 – 338.  ISBN 978-80-249-2882-1
 • STROUHAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 80-271-1043-8.
 • SYROVÝ, Petr; TYTL, Tomáš. Osobní  finance. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 80-271-3123-5.

·         TICHÁ, M. Etická a ekonomická kritéria rozhodování a výchova k ekonomickému myšlení. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání. [online]. Praha : VÚP v Praze, 2008 [cit. 2008-3-8]. Dostupné na . 6 s.

·         TICHÁ, M. Smysl ekonomické aktivity a ekonomického vzdělávání. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání. (online). Praha : VÚP v Praze, 2016 (cit. 2016-9-4). ISSN 1802-4785. Dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/15381/SMYSL-EKONOMICKE-AKTIVITY-A-EKONOMICKEHO-VZDELAVANI.html/?nahled=1. 5 s.

 • TICHÁ, M. Moc a její ekonomické aspekty. In: PELCOVÁ, N.; HOGENOVÁ, A.  a kol. Moc  ve výchově, umění a sportu. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2015 s. 263 - 270. ISBN 978-80-7290-428-0.

·         TICHÁ, Milena. Zisk – symbol úspěchu a výchova k ekonomickému myšlení. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání. (online). Praha : VÚP v Praze, 2010 (cit. 2010-6-20). ISSN 1802-4785. Dostupné na  http://clanky.rvp.cz/clanek/ZISK-SYMBOL-USPECHU-A-VYCHOVA-K-EKONOMICKEMU-MYSLENI.html/. 5  s.

·         TICHÁ, M. Etické aspekty finančního vzdělávání. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání. (online). Praha : VÚP v Praze, 2016 (cit. 2016-9-16). ISSN 1802-4785. Dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/8167/ETICKE-ASPEKTY-FINANCNIHO-VZDELAVANI.html/. 4  s.

·         TICHÁ, M. Spravedlnost a její ekonomické aspekty. In: PELCOVÁ, N.; HOGENOVÁ, A.  a kol. Spravedlnost  ve výchově, umění a sportu.. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2016, s. 217 - 226. ISBN 978-80-7290-877-6.

·         TICHÁ, M. Nahodilost v ekonomickém rozhodování. In: PELCOVÁ, N.; HOGENOVÁ, A.  a kol. Nahodilost  ve výchově, umění a sportu : Mezinárodní interdisciplinární konference. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2017 s. 193 - 202. ISBN 978-80-7290-924-7.

·         TICHÁ, M. Úcta a respekt ve výchově a výchova k ekonomickému myšlení a rozhodování. (kapitola v kolektivní monografii) In: KVĚTOŇOVÁ, L.; NĚMEC, Z.; PELCOVÁ, N.; ZICHA, Z. Lze vychovávat k úctě a sebeúctě?. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2020,  s. 215 - 222. ISBN 978-80-7603-185-2.

·         TICHÁ, M. Emocionalita a ekonomické  rozhodování. In: KVĚTOŇOVÁ, L.; PELCOVÁ, N. Emocionalita ve výchově prismatem filosofické, psychologické a speciálně pedagogické reflexe : Inkluzivní škola. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2021,  s. 203 - 217. ISBN 978-80-7603-242-2.

·         Metodiský portál RVP, Finanční gramotnost. Dostupné: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939.

·         Portál Finanční gramotnost do škol. Dostupné: http://www.fgdoskol.cz 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (10.01.2022)
 1. Představení klíčových témat související s výukou finanční gramotností na středních a základních školách
 2. Představení vlastního návrhu výuky určitého vybraného tématu finanční gramotnosti na základních a středních školách
 3. Simulace naplánované výuky určitého tématu finanční gramotnosti na základních a středních školách

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (10.01.2022)

Zápočet.

Podmínky získání zápočtu:

Aktivní účast na seminářích. Tolerovaná 1 absence za semestr.

Zpracování a úspěšná prezentace seminární práce k zadanému tématu.

Splnění všech požadavků průběžné kontroly.

V rámci seminářů budou studující samostatně prezentovat seminární práce zaměřené na vybrané téma z oblasti finanční gramotnosti a jeho didaktické zpracování s ohledem na potřeby výuky na základních, nebo na středních školách.

Náměty témat seminárních prací.

(Literatura viz výše)

Hospodaření domácnosti

Osobní rozpočet. Vzácnost a obětovaná příležitost. Rozpočet domácnosti. Majetek a závazky domácnosti. Osobní aktiva a osobní pasiva. Životní úroveň. Životní a existenční minimum

Ceny

Trh. Nabídka. Poptávka. Cena. Způsoby stanovení ceny. Cenové „praktiky“. Inflace, její podstat a důsledky

Peníze, placení, cenné papíry
Peníze. Hotovostní placení. Bezhotovostní placení. Měna. Deviza. Valuta. Kurz. Cenné papíry peněžního trhu

Finanční trh

Finanční trh – definice. Peněžní a kapitálový trh. Instituce působící na finančním trhu (banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti a jejich podílové fondy, instituce sloužící k obchodování s cennými papíry, pojišťovny, leasingové společnosti, splátkové společnosti). Ceny produktů na finančním trhu

Finanční produkty

Kam lze peníze uložit (bankovní vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry – úvěrové, majetkové).

Kde je možné peníze vypůjčit (účelové a neúčelové úvěry občanům, úvěry podnikatelům, finanční leasing, splátkový prodej).

Pojištění (životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti)

Finanční plánování

Finanční plán.

Zajištění rizik.

Investování - jak zvýšit naše příjmy v budoucnosti (výnos – riziko – likvidita, investování s nižším a vyšším rizikem, kombinace produktů).

Jak řešit deficit domácího rozpočtu (dobré a špatné dluhy, snížení výdajů, zvýšení příjmů).

Ochrana spotřebitele.

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti v semináři, ani požadavky průběžné kontroly a přesto bude chtít získat zápočet, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou monografií,
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru a její závěry budou povinně prezentovány na konzultaci.

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html