SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Education for sustainable development - ONUZ02V034
Title: Výchova k udržitelnému rozvoji
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OKNUZ02034
Additional information: http://cevv-uk-pedf.blog.cz/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Annotation -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)
Terminology, sustainable development, homeostasis, environment, etc.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (22.12.2018)

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o udržitelném rozvoji, jeho pilířích (environmentální, ekonomický, sociální, kulturní) a o tom, jak lze či je třeba znalosti aplikvoat do škol (výchova k udržitelnému rozvoji). Seznamovat studenty také s novinkami z oboru.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (22.12.2018)

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Metodický portál, Články: "Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji" [online]. 07. 06. 2010.[cit.24. 09. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: https://clanky.rvp.cz/clanek/a/8849/8847/DUVODY-REALIZACE-VYCHOVY-K-UDRZITELNEMU-ROZVOJI.html/

 

http://cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHV0HSB

Ivan Rynda Udržitelný rozvoj http://cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHV0HSB/$FILE/tur.pdf

Johan Norberg Pokrok - Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GXyVB0MnAQ

https://www.youtube.com/watch?v=JT0aiDLHNNU

Jančaříková, Základy ekologie a problematiky životního prostředí - kapitola Zákaldy ekologie http://www.enviwiki.cz/wiki/Z%C3%A1klady_ekologie_a_problematiky_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_pro_pedagogy/Z%C3%A1klady_ekologie

Scholleová, H. Co je ekologické nemůže být ekonomické? Praha : ALma mater. Dostupné na http://almamater.cuni.cz.


Literatura doporučená 

BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha : Informatorium, 2004. 

KELLER, J. Až na dno blahobytu. 1. vyd. Brno : Hnutí Duha, 1993. 127 s. ISBN 80-903085-7-0. 

KLAUS, V. Modrá, nikoli zelená planeta : Co je ohroženo, klima nebo svoboda? 1. vyd. Praha : Dokořán, 2007. 168 s. ISBN 978-80-7363-152-9. 

LIBROVÁ, H. Pestří a zelení : Kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno : Veronica, Hnutí Duha, 1994. 124 s. ISBN 80-85368-18-8. 

LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. 320 s. ISBN 80-7239-149-6. 

LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů. 1. vyd. Praha : Panorama Pyramida, 1990. 99 s. ISBN neuvedeno. 

LOVELOCK, JE. Gaia - Nový pohled na život na zemi. 1. vyd. Prešov : ABIES, Tulčík, 1993. 240 s. Pozn.: Moderní vitalismus. ISBN 80-902635-6-9. 

LOVELOCK JE. Gaia - Živoucí planeta. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0436-8. 

LOVELOCK, JE. Ekologická katastrofa je nevyhnutelná, užívejte si života, pokud to ještě jde. [on-line]. Britské listy. 2008. ISBN 1213-1792. [cit. 20.8. 2008]. Dostupné na http://www.blisty.cz/art/39289.html 

MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno : Veronica, 1994. 276 s. ISBN 80-85368-22-6. 

NÁTR, L. Rozvoj trvale neudržitelný. dotisk. 1. vyd. Praha : Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2006. 104 s. ISBN: 80-246-0987-8. 


 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (22.12.2018)

Viz podmínky ukončení předmětu

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (22.12.2018)

Proč VUR, jak realizovat VUR, ekologická stopa a další nsátroje měření UR, udržitelná skromnost, homeostáze a rovnováha. Autoregulační schopnosti ekosystému i populací. Metodika VUR ve školách. Akční plán strategie VUR.
VUR v dokumentech http://www.enviweb.cz/55058 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (22.12.2018)

Ukončení předmětu je možné dvojím způsobem:

1) Aktivní účast + zpracování úkolů dle zadání 

Upřesnění: Aktivní účastí se rozumí přítomnost po celý čas výuky (tedy bez pozdního příchodu a dřívějšího odchodu) a soustředění se na výuku (student aktivně odpovídá na otázky vyučující, zapojuje se do učebního procesu, nevyřizuje si poštu na notebooku, nevyrušuje apod.). Právo rozhodnout, čí účast bude resp. nebude považována za aktivní má vyučující. Pokud má vyučující dojem, že si student na výuce učivo neosvojil, má právo požadovat přezkoušení. 

2) Přezkoušení + zpracování úkolů dle zadání

Vysvětlení: Tato možnost je určena studentům, kteří nebyli přítomní na celé výuce a nebo těm, kteří se na výuce věnovali jiným záležitostem. Přezkoušení probíhá ve třech termínech určených vyučujícím ve zkouškovém období. 

Upřesnění: Student si k přezkoušení nastuduje doporučenou literaturu a řádně se z ní připraví (nestačí zápisky od spolužáků). Termíny přezkoušení určuje vyučující.

Zadávaný úkol: studenti dostanou na výběr z několika témat, která budou zpracovávat - jedná se o přípravu do výuky, její realizaci a reflexi.  

Zadávané úkoly budou sdělovány na seminářích, popř. je možné je sledovat na http://cevv-uk-pedf.blog.cz/

 

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (22.12.2018)

Kurz je podporován v Moodle.

Studenti mohou sledovat informace o probraných tématech na http://cevv-uk-pedf.blog.cz

Upřesnění: V levé liště je třeba vybrat okénku předmětu a ve článcích vybraný semestru a formu studia.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html