SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Human Biology - ONUZ02031
Title: Biologie člověka a zdravověda
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 0 / unknown (300)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Is interchangeable with: OKNUZ02031
Annotation -
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (11.09.2019)
The course is focused on basic overview of human organ systems. Students will also become familiar with the most common disorders and injuries of these systems. The course also includes the basics of first aid (BLS - basic life support).
Literature - Czech
Last update: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (08.12.2010)

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Karolinum, Praha, 2008.

ROKYTA R. Fyziologie. ISV nakladatelství, Praha 2000.

ČIHÁK R. Anatomie 1, 2, 3. Avicenum, Praha, 1984 (1. vydání) a 2002-4 (2. upravené vydání).

SILBERNAGL S, DESPOPOULOS A. Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha, 1993.

Requirements to the exam - Czech
Last update: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (08.12.2010)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Syllabus - Czech
Last update: EHLER/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2011)

Kosterní soustava: vývoj a růst kostí, spojení kostí, popis, funkce a orientace jednotlivých kostí v těle, rozdíly ve stavbě kostry mezi muži a ženy, změny kostry během růstu, zlomeniny a jejich ošetření

Svalová soustava: základní charakteristiky svalové tkáně (příčně pruhovaná svalovina, srdeční svalovina, hladká svalovina), stavba a funkce PP svalu, kontrakce PP svalu, sarkomera, svalové bílkoviny, propriorecepce, funkce svalové soustavy, flexe, extenze, abdukce, addukce, rotace, oposice, rozdělení svalů dle jejich funkce, příklady největších a nejdůležitějších svalů v těle (poloha, funkce, stavba), svalová zranění

Dýchací soustava: základní stavba a funkce, křížení dýchací a trávicí soustavy, tvorba hlasu, pneumothorax, tracheotomie

Trávicí soustava: základní stavba a funkce, přidružené žlázy s exokrinní funkcí, produkce a funkce jednotlivých trávicích enzymů, portální systém jater

Krev+Kardiovaskulární soustava: Složení a funkce krve, imunita, krevní skupiny, stavba a funkce srdce, EKG, CVD (cardiovascular disease)

Vylučovací soustava: stavba a funkce, uložení ledvin v těle, funkce ledvin, stavba nefronu, glomerulární filtrace, úprava primární moči, močovod, močový měchýř, stavba a funkce svaloviny moč. měchýře, mikce (močení) jako základní vylučovací reflex

Rozmnožovací soustava: obecná stavba (párová pohlavní žláza a pohlavní cesty), vnější pohlavní orgány, vnitřní pohlavní orgány, endokrinní činnost pohlavních žláz, gametogeneze

Endokrinní soustava: hormon jako první posel, hierarchická organizace, hypotalamo-hypofyzární osa, stavba, funkce a poruchy jednotlivých orgánů s vnitřní sekrecí

Nervová soustava: Nervová tkáň, klidový a akční potenciál, stavba a funkce jednotlivých částí CNS

Smysly a kůže: základní stavba a funkce oka, sluchového a rovnovážného aparátu ucha, čichu a chuti, poruchy zraku, zraková a sluchová nervová dráha, pohyby očí, kůže - její stavba, funkce a deriváty

Základy první pomoci: kardiopulmonální resuscitace, náhlá zástava srdce, řetězec přežití, komprese hrudníku, umělé dýchání, specifika resuscitace u dětí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html