SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Didactics - School and Community Projects - ON2314320
Title: Didaktika: školní a komunitní projekty
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Pre-requisite : ON2314308
Is incompatible with: ON23142320
Is interchangeable with: ON23142320
Annotation - Czech
Last update: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem předmětu je osvojení základních didaktických postupů specifických pro oblast sociální pedagogiky. Implementace vybraných tematických okruhů (Člověk a zdraví, Člověk a společnost aj.) a průřezových témat RVP do školního kurikula na základních a středních školách. Činnost školního poradenského pracoviště. Základní východiska a obecné postupy při koncipování projektů zaměřených na oblast sociálně preventivní v úrovni škol a školských zařízení i na mezirezortní bázi. Semináře vytvářejí prostor pro praktické využití didaktických dovedností studentů při tvorbě programů pro děti a mládež v rámci komunitních projektů. Studenti využívají znalostí o činnostech zařízení sociální sítě (krizová centra, dětské kluby, azylové domy aj.). Diagnostikují vybrané vzdělávací zařízení, identifikují případné problémy, navrhují program prevence a včasné intervence. Zpracovávají školní preventivní program a další podpůrné programy pro klienty a ověřují je v praxi. Semináře poskytují prostor pro reflexi připravených programů a diskuzi týkající se práce s mládeží v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů. Výstupem praktických seminářů je návrh a obhájení školního preventivního programu s vazbou na komunitní projekty, vč. evaluace.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html