SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Family coexistence - ON23142324
Title: Rodinné soužití
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018 to 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPNQ2P120B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Pre-requisite : ON23142302
Annotation -
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (21.10.2012)
The subject is based on the concept of the family system. Presents the definition of marriage and family, the issue of influence of guide and procreative families, the basic typology of instrumental components partner / family life. It deals with the current family in the Czech Republic, family policy, with problem of extremely young marriage, family myths and disorders of family life. Presented are the basic contours of family law and child protection. The attention focuses on the functioning of the family, at-risk children in the family and children in especially difficult circumstances, comprehensive diagnostics (diagnostic tools) and early intervention (systém of state and non-state help to children and families with children).
Aim of the course -
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (21.10.2012)

The aim of the course is to introduce the basic problems of the current family and family life in a systems approach.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (16.10.2020)

Vzhledem k tomu, že prozatím nebude z důvodu pandemie COVID -19 možnost se osobně setkávat, je nutné upravit kontaktní výuku na distanční.

Předmět je hodnocen 3 kredity. To odpovídá cca 90 hodinám studentské práce (včetně přímé výuky). Je nutné tedy počítat s domácí přípravou a úkoly.

Naše komunikace se bude uskutečňovat přes mail, on-line a v Moodle.

Připojení k týmu pomocí kódu ogkuco6.

Přímá výuka se přesune do on-line prostředí. A to konkrétně přes MS Teams. Konkrétní pozvánka k přístupu na „schůzku“ (on-line výuku) bude všem zapsaným studentům zaslána nejpozději den předem na mailovou adresu, která je uvedena u každého v SISu. Prosím, zajistěte si přístup k internetu, mikrofon a popř. i kameru.

Odkaz na Moodle máte uvedený v SISu. Vstupní klíč (k zápisu) k předmětu do Moodlu obdržíte na prvním našem on-line setkání. V Moodlu naleznete studijní materiály, úkoly apod. Zadané úkoly bude potřeba odevzdávat v průběhu semestru k určeným datům do Moodle. Po každém stanoveném termínu do Moodlu napíšu každému zpětnou vazbu.

Vlastní průběh písemné zkoušky, vzhledem k možným preventivním hygienickým opatřením (COVID-19), bude upřesněn v průběhu semestru.

Literature -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M. Sanace rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 152s. ISBN 978-80-7367-392-5.

HANUŠOVÁ, J. Úmluva o právech dítěte - její význam, základní principy, problematické otázky, In: Rukověť po poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí mládeže. 1. vyd. České Budějovice: JU ZSF, 2008. s. 28-38. ISBN 978-7394-064-5.

MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. 2. upr. vyd. Praha: SLON, 2008. ISBN 978-80-86429-87-8.

Nožířová, J. Náhradní rodinná péče. Praha: Linde Praha, 2012. 94 s. ISBN 978-80-86131-91-7.

SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-559-8.

Motejl, O. a kol. Rodina a dítě. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2007. 215s. ISBN 978-80-254-1750-8.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů

 

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161s. ISBN 80-86429-19-9.

KOVAŘÍK, J., PAZLAROVÁ, H., BUBELOVá, V. Práva ohrožených a znevýhodněných dětí. (at 4.5.2008). Dostupné z http://www.ceskaghetta.cz/download/stav_systemu_nahradni_pece.pdf

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

The course-unit credit requirements: successful writing of the credit test - open and closed questions (min. 75%). It is possible to use 3 attemps for writing test - one regular, two corrective.

 

Syllabus -
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (21.10.2012)

1. A systems approach to the family, paradigms of development partnership and family life, family orientation, marital conduct.

2. Family policy. Current family in the Czech Republic, extremely young marriage and their risks, family myths, the crisis in the family and its impact on children.

3. Diagnosis of family, family functioning questionnaire, Questionnaire Family APGAR

4. Endangered child, child in a particularly difficult situations, vulnerable family, family disturbances, remediation of families, the best child´s interest, services for vulnerable children and families, work with families at risk, financial support for families, activities to support family, support of families reconcile work and family life, a complex diagnosis - diagnostic tools.

5. Convention on the Rights of the Child. Family law. The law on social and legal protection of children.

6. Substitute family care.

7. Field investigation, social network, interdisciplinary cooperation.

8. Statistics, studies and analysis.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html