SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Evaluation in Education - ON2314108
Title: Evaluace ve vzdělávání
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2014
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process: oral
Hours per week, examination: 1/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Is incompatible with: ON23142108
Is interchangeable with: ON23142108
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (02.05.2012)
Obsahové zaměření: Teorie kvality. Cíle, subjekty a procesy evaluace. Nástroje hodnocení. Efektivní hospitační činnost. Interpretace výsledků hodnocení a jejich reflexe. Kritéria evaluace a indikátory kvality ve vzdělávání a hodnocení učitelů.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (02.05.2012)

Cílem předmětu je pochopit evaluaci jako prostředek dosahování kvality ve vzdělávání a naučit se vytvářet a pracovat s vybranými
nástroji hodnocení.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (02.05.2012)

Byčkovský, P. Kotásek, J. Nová teorie klasifikování cílů ve vzdělávání: revize Bloomovy taxonomie, Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 3, s. 227 - 242.

Dvořák, D. Starý, K. Urbánek, P. Chvál, M. Walterová, E. Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha : Karolinum, 2010.

Chvál, M., Starý, K. Autoevaluace škol v reflexi poskytované odborné podpory. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 3,.

Kolář, Z., Šikulová, R. Hodnocení žáků. Praha : Grada, 2009. 2. doplněné vydání.

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha : Portál, 2008.

Kovařovic, J. Evaluace v práci školy. In Walterová, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno : Paido, 2004, s. 403-426.

Nezvalová, D. Kvalita ve škole. Olomouc : PedF UP, 2002.

Průcha, J. Pedagogická evaluace. Brno : CDVU MU, 1996.

Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999.

Starý, K. Chvál, M. Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In Janíková, M. Vlčková, K. a kol. Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido, 2009.

Starý, K. Formativní hodnocení ve školní výuce. In Greger, D.; Ježková, V. Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace. Praha, 2006.

Starý, K. a kol. Učitelé učitelů. Praha : Portál, 2008.

Vašťatková, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (02.05.2012)

Tematické okruhy:

 

1. Teorie kvality a efektivity ve vzdělávání

2. Cíle, subjekty a procesy evaluace školy

3. Evaluace a autoevaluace školy

4. Stanovování vzdělávacích cílů

5. Kritéria evaluace a indikátory kvality ve vzdělávání

6. Evaluační metody, nástroje a postupy

7. Školní hodnocení, hodnocení výsledků učení žáků

8. Normativní a kriteriální hodnocení, externí a interní hodnocení

9. Formativní hodnocení v mezinárodním srovnání

10. Kolegiální hodnocení a sebehodnocení učitele

11. Vrstevnické hodnocení a sebehodnocení žáka

12. Interpretace výsledků evaluace a metaevaluační postupy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html