SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Theory of Schooling - ON2314101
Title: Teorie školy
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2016
Semester: both
E-Credits: 8
Hours per week, examination: 3/3, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Is incompatible with: ON23142101
Is interchangeable with: ON23142101, ON23142104
Annotation - Czech
Last update: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem předmětu je utvářet a prohlubovat teoretickou bázi pro pochopení funkcí školy jako sociální instituce, pro porozumění kultuře školy jako prostředí pro cílené vzdělávání, osobností a sociální rozvoj a kultivaci žáků. Předmět ozřejmuje vliv sociokulturních faktorů, které determinují podobu školy, její vnitřní organizaci, klima a prostředí. Klade důraz na proměnu modelu školy v evropském kontextu se zřetelem ke specifikům české školy, včetně modelů alternativních a inovačních. Se zřetelem k sociální kulturní a pedagogické funkci školy prohlubuje klíčové koncepty, zejména škola jako komunita, škola jako učící se organizace, škola jako kulturní prostředí, autonomie školy, klima školy, inovující škola, škola ve vztahové síti, otevřená škola. Předmět poskytuje metodologická východiska pro výzkum školy, zejména analytické a konstruktivní činnosti ve školním prostředí, rozvíjí dovednosti aplikovat teoretické poznatky. Vyústí v rozvíjení dovedností spojených s vytvořením pasportu školy, projektu případové studie, návrhu programu spolupráce školy s rodiči či místní komunitou, návrh projektu tvorby řádu školy apod. Výstupem předmětu bude seminární práce, v níž budou tyto dovednosti ověřeny.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html