SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Comprehensive Exam in German Language and Literature - ON2307035
Title: Souborná zkouška z německého jazyka a literatury
Guaranteed by: Katedra germanistiky (41-KG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, comp [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Pre-requisite : ON2307006, ON2307010
Is interchangeable with: ON2307038
Annotation - Czech
Last update: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (14.07.2014)
Náplní Souborné zkoušky z německého jazyka a literatury (pro studenty končícího navazujícího magisterského studia) je vypracování eseje na jedno ze čtyř nabízených témat. Jedná se o témata z oblastí literatury německého jazyka, lingvistiky, lingvodidaktiky a didaktiky nelingvistických disciplín, jedno téma je obecného charakteru. Esej má obsahovat nejméně 500 slov. Při vyhodnocení eseje se zohledňuje gramatika, stylistika a obsah. Při hodnocení gramatických chyb se započítává celým bodem zásadní gramatická chyba v Nj, chyba v pravopisu, případně v interpunkci je hodnocená půlbodem. Zohledňují se opakované chyby. Při hodnocení se používá kvocient, např. když někdo napíše esej se 600 slovy, a v textu se zjistí 10 chyb, vypočítá se ze vztahu slov a chyb (600:10x10) kvocient 6,0. Známky se tak dostanou do kvocientového intervalu: 0 - 2,99 = 4 (neprospěl); 3,0 - 5,99 = 3 (dobře); 6,0 - 8,99 = 2 (velmi dobře); >9,0 = 1 (výborně). Esej by tedy byl v uvedeném případě hodnocen v oblasti gramatiky a ortografie známkou 2 (velmi dobře). Hodnocení obsahu se řídí zásadou, že se text drží osnovy, která je vypracována v úvodu eseje. Text se má vázat ke zvolenému tématu a má argumentativně vyjadřovat názor pisatelky/pisatele. Co se týče stylu, měl by esej ukázat, nakolik jsou studenti schopni se v odpovídajícím funkčním stylu za využití širokého rejstříku stylistických prostředků vyjadřovat v německém jazyce k danému tématu. Pokud student v některé z uvedených kategorií získá známku 4 (neprospěl), pak je esej jako celek hodnocen touto známkou. V jiném případě výslednou známku tvoří průměr známek z gramatiky, stylistiky a obsahu. Souborné zkoušky se student může zúčastnit nejvýše třikrát.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html