SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Methodology - ON2307007
Title: Lingvodidaktika
Guaranteed by: Katedra germanistiky (41-KG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPNG2G108A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Pre-requisite : ON2307004
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (25.02.2017)
Cílem předmětu je v návaznosti na předmět Úvod do lingvodidaktiky zprostředkovat studentům další teoretické poznatky z didaktiky německého jazyka zaměřené především na řečové dovednosti. Studenti se seznámí s formami práce se slovní zásobou, prezentací a nácvikem mluvnického učiva včetně efektivních forem nácviku zvukové a grafické stránky jazyka. V seminářích studenti realizují mikroteaching k probíraným oblastem. Po absolvování předmětu budou studenti schopni připravit vyučovací hodinu se zohledněním principů ovlivňujících výukový proces, budou připraveni aplikovat znalosti o výuce jazykových prostředků do praktické výuky a rovněž dokáží analyzovat chyby žáků a hledat vhodné formy jejich odstraňování.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (25.02.2017)

HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

KOEPPEL, R. Deutsch als Fremdsprache - Spracherwrblich reflektierte Unterrichtspraxis. 2. überarb. Auflage. Hohengehren: Schneider Verlag, 2013. ISBN978-3-8340-1185-5.

ROCHE, J. Fremdsprachenerwerb : Fremdsprachendidaktik. 3. vollständig überarb. Auflage. Tübingen: Narr Francke Attempo Verlag, 2013. ISBN 978-3-8252-4038-7.

RÖSLER, D. Deutsch als Fremdsprache : Eine Einführung. Stuttgart: J.B. Metzler, 2012. ISBN 978-3-476-02300-1.

BENEŠ, E. Metodika vyučování CJ. Praha : SPN, 1969. 

CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků : Úvod do vědního oboru. Praha : ACADEMIA, 2006. ISBN 80-200-1213-3.

BAUSCH, K.R.; CHRIST, H.; KRUMM, H.J. Handbuch Fremdsprachenunterricht. 3. überarbeitete und erweiterte Aufl. Tübingen; Basel : Francke Verlag, 1995. ISBN 3-8252-8043-8.

WICKE, R. E. Aktive Schüler lernen besser : Ein Handbuch aus der Praxis für die Praxis. 1. Aufl. München : Verlag Klett Edition Deutsch, 1993. ISBN 3-12-675375-2.

WICKE, R.E. Handeln und Sprechen im Deutschunterricht. Ismaning : Verlag für Deutsch, 1995. ISBN 3-88532-693-0. 

WEIGMANN, J. Unterrichtsmodelle für DaF. München : Hueber, 1999. ISBN 3-19-001493-0.

RAMPILLON, U. Lernen leichter machen. München : Hueber, 1999. ISBN 3-19-001574-0.

HORNIG, U.; HABERMANN, B. Spaß mit der neuen Rechtschreibung. DaF, 1999.

Časopis Cizí jazyky (rubrika recenze, didaktika/ metodika)

Pedagogické dokumenty pro příslušné typy a stupně škol, učebnice NJ

Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Council of Europe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (15.03.2017)

Požadavky ke zkoušce:

- 80% docházky + aktivní účast,
- průběžné vypracovávání úkolů,
- ústní zkouška - zpracování projektu - příprava na vyučování v rozsahu 3 vyučovacích hodin ke zvolenému tématickému celku, při zkoušce proběhne obhajoba projektu s ověřením teoretických znalostí relevantních k projektu (dle specifikace okruhů k ústní zkoušce v kurzu Moodle, téma 6).

Požadavky na projekt:
- studenti sestaví jako projekt přípravu na 3 po sobě jdoucí vyučovací hodiny k libovolně zvolenému tematickému celku
- formální zpracování přípravy - tabulka nebo text v bodech dle výběru studenta
- příprava musí obsahovat všechny požadované součásti pro přípravu na hodinu (cíl, upřesnění cílové skupiny, výukový obsah, metody, organizační formy, media, časové rozvržení, poznámky, zdroje)
- popis výukového obsahu a metod musí být zcela konkrétní, tzn. nestačí uvést jen např. "bude vysvětlena neznámá slovní zásoba", ale je třeba konkrétně specifikovat zvolený způsob sémantizace, nestačí "bude prezentována nová gramatika - perfektum" ale je třeba konkrétně popsat, jak ta nová gramatika bude prezentována, tzn, zda deduktivní či induktivní cestou, jaké prezentační cvičení či texty, jaký postup v rozsahu sloves (slabých, silných, pomocných apod.); VŠE popsat krok za krokem
- do přípravy uvedou studenti cvičení i texty, které budou využívat
- v přípravě se studenti pokusí během 3 hodin zaměřit výuku postupně na všechny řečové dovednosti a jazykové prostředky
- projekt studenti neposílají před zkouškou vyučující, přinesou jej v tištěné formě ke zkoušce a po zkoušce odevzdají
- při přípravě lze využít i učebnice či další materiály z jiných zdrojů, vždy však pečlivě popsat zdroj
- dotazy k projektu ráda zodpovím na: pavla.necasova@pedf.cuni.cz.

 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (25.02.2017)

Obsah předmětu tvoří následující témata:

  • Konzultace k souvislé pedagogické praxi. Zpětná vazba k seminárním pracím. Vyučovací hodina. Příprava na vyučovací hodinu (1.3.)
  • Rozvoj řečové dovednosti - písemný projev (15.3.)
  • Reflexe oborové praxe na ZŠ (19.4.)
  • Slovní zásoba, sémantizace, tematické okruhy, sémantická pole - práce se slovní zásobou (26.4.)
  • Mluvnické učivo, výběr, prezentace (3.5.)
  • Osvojování zvukové stránky německého jazyka. Chyba ve VCJ, identifikace a opravování chyb (10.5.)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html