SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Complex Language Analysis - OKBC2C118A
Title: Komplexní jazyková analýza
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (24.01.2023)
Předmět Komplexní jazyková analýza završuje bohemistické studium v bakalářském studijním oboru. Shrnuje poznatky nabyté v průběhu studia, průřezově je uvádí do vzájemných vztahů a umožňuje tím studentovi dospět ke komplexnímu pohledu na jazyk. Je tedy třeba, aby studenti nejdříve absolvovali předměty Fonetika a fonologie českého jazyka, Morfologie českého jazyka, Lexikologie českého jazyka a sémantika, Syntax českého jazyka I a II a Stylistika českého jazyka.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (24.01.2023)

Cílem předmětu je prohloubení a usouvztažnění poznatků a dovedností získaných v jazykových předmětech v průběhu studia a jejich aplikace na konkrétní textový materiál. Stěžejní náplní práce v seminářích bude komplexní jazyková analýza autentických textů, mluvených i psaných.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (24.01.2023)

ČECHOVÁ, M. a kol. Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996.

ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000.

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2001

ČECHOVÁ, M. a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003.

HOFFMANNOVÁ, J.  a kol. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. 

KROUPOVÁ, Libuše a Josef FILIPEC (ed.). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 4. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN 80-200-1347-4.

HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. 2., nezměn. vyd. Praha: Academia, 1989. 8 sv.

Dále literatura zvládnutá v průběhu studia, přednášky a semináře věnované jednotlivým jazykovým rovinám.

Doplňující literatura předepsaná pro jazykové disciplíny studované v průběhu studia a příležitostně další prostudovaná odborná literatura zvládnutá v rámci jednotlivých předmětů

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (24.01.2023)

Rozbor textů z různých komunikačních sfér. Komunikační situace, komunikační funkce, volba jazykových prostředků.

Výstavba textu z hlediska všech jazykových rovin, sémantická, slovotvorná a morfologická stránka slova (např. všestranná charakteristika slovních druhů), slovo v syntaxi. Vztah fonetické a grafické podoby textu.

Vliv sledovaných jazykových jevů na styl. Posouzení kvality a vlastností textu, vhodnosti užití jazykových prostředků; reformulace.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (24.01.2023)

Samostatné studium zadané literatury a práce se stud. oporami v rozsahu 90 hodin, plnění průběžně zadávaných kontrolních úkolů.

Zakončení předmětu: písemná práce - komplexní jazykový rozbor textu dle zadaných úkolů. Termín bude stanoven na semináři 24. 2. 2023.

Písemná práce má dva opravné termíny.

Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4261#section-15

 

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (08.02.2023)

Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14684

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html