SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Mathematics - OKB2309029
Title: Matematika
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OKBE2P102A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Incompatibility : OB2309020
Interchangeability : OB2309020
Is interchangeable with: OKBE2P102A
Annotation - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)
Předmět je zaměřen na výklad pojmů vyšší matematiky (derivace, limity, diferenciální počet) a zopakování základních poznatků ze středoškolské matematiky, které jsou nezbytné pro pochopení učiva fyzikální chemie. Je důležitý zejména pro studenty učitelství chemie, kteří nemají jako druhý studijní obor matematiku.
Literature - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)

KLÍČ, A. aj. Matematika I ve strukturovaném studiu. Praha : VŠCHT 2007

KOVÁČIK, J. aj. Řešené příklady z matematiky pro střední školy. Praha : ASPI Publishing s.r.o. 2004

VOŠICKÝ, Z. Matematika v kostce a Cvičení z matematiky v kostce. Praha : Fragment 2004

ČERMÁK, P. Odmaturuj z matematiky 2. Brno : Didaktis 2004

MÍČKA, J. aj. Sbírka příkladů z matematiky. Praha : VŠCHT 2002

REKTORYS, K. Co je a k čemu je vyšší matematika. Praha : Academia 2001

Teaching methods - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)
Výuka je podporována kurzem Matematika pro chemiky v prostředí Moodle.
Requirements to the exam - Czech
Last update: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (01.05.2012)

zkouška - zkoušková písemka (minimální hranice pro známky: 60 % - dobře, 75 % - velmi dobře, 88 % - výborně)

Syllabus - Czech
Last update: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (19.10.2013)
Úprava algebraických výrazů - práce se zlomky, práce s mocninami

Nejběžnější funkce - lineární, kvadratická, exponenciální, ukázka grafů, definičních oborů

Vybrané vlastnosti funkcí - kreslení grafů, určování definičních oborů, obory hodnot

Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi

Věty o logaritmech

Derivace funkce - zavedení pomocí grafu funkce, chápání pojmu limita funkce

Derivace elementárních funkcí - derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu funkcí

Náčrty grafů složitěji zadaných funkcí (průběh funkce, využití derviací a limit)

Integrál funkce - motivace; metody integrování - per partes, substituční metody

Užití integrálů - výpočet ploch pod grafem funkce, objem rotačního tělesa

Užití integrálů ve fyzice

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html