SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Excursion - OKB2309010
Title: Exkurze
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/0, C [TS]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D.
Classification: Teaching > Chemistry
Is incompatible with: OKBE2E118B
Is interchangeable with: OKBE2E118B
Annotation -
Last update: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D. (15.05.2019)
Excursions as a form of teaching have recently declined. One of the reasons is the unwillingness or inexperience of teachers with this form of teaching. The course Excursion is therefore focused on informing students about selected chemical plants as an inspiration for future teachers. The requirements are as follows: 4 collective excursions and 1 attended individually.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D. (15.05.2019)

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999, 292 s. ISBN 80-858-6633-1.

KLOUČKOVÁ, Jitka, ŠULCOVÁ, Renata. Exkurze s chemickým zaměřením jako prvek mezipředmětové integrace v přírodovědném vzdělávání.In: Chupáč, A., Veřmiřovský, J. (eds.) Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava 104: Ostravská univerzita, 2010. s 151– 156. ISBN 978-80-7368-426-6.

PAVLÁTOVÁ, Věra. Průmysl v mém okolí – projekt. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2011, [cit. 2018-05-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13365/PRUMYSL-V-MEM-OKOLI---PROJEKT.html>. ISSN 1802-4785.

STRAKA, Miloslav. Chemické vycházky, aneb, Náměty pro činnost při vycházce do přírody, která může nahradit exkurzi do chemické výroby nebo laboratoře. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Informační a metodické centrum, 1996. 20 s.

PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 6., rozš. a přeprac.. Praha: Portál, 2013. 562 s. ISBN 978-80-262-0367-4.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D. (15.05.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování 5 exkurzí a vypracování výstupů reflektujících danou exkurzi. Cílem je vytvoření podkladů pro vlastní exkurze se školní třídou, proto reflexe exkurze musí obsahovat nejen popis daného programu, ale i kontaktní osobu, odkaz na místo apod.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html