SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Rudiments of Music Education I - OB7308123
Title: Základy HV I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OB7308135
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Is interchangeable with: OKB7308123
Annotation -
Last update: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2012)
Fundamentals of music theory, overview of symphony orchestra musical instruments, soprano flute playing, fundamentals of timing technique, singing songs.
Aim of the course - Czech
Last update: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2012)

Cílem semináře Základy Hv I je uvést posluchače do studia hudební výchovy a poskytnout jim nezbytné informace z oblasti všeobecné hudební teorie.

Literature - Czech
Last update: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2012)

ZENKL.L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Barenreiter Praha, s r.o 2003, 8. vydání, s.197, ISBN: 80-86385-21-3.
KODEJŠKA,M.- POPOVIČ,M.. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN 80-7178-099-5.

Teaching methods - Czech
Last update: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

V plánovaném rozsahu 13 týdnů výuky u prezenčního studia s dotací jedné hodiny za týden budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce. Studentům budou zadávány domácí práce k přípravě na tři testy v průběhu semestru, které se vztahují k obsahu výuky. Studenti si vypůjčí publikace o hudební teorii ABC hudební nauky (L. Zenkl), dále Příručku klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a v ZŠ (M. Kodejška), od vyučujícího dostanou oxeroxované písně pro děti mladšího školního věku. Z těchto materiálů budou individuálně studovat a učit se hrát na klavír, zpívat a dirigovat písně. Jejich příprava bude kontrolována v průběhu seminářů a koordinována s disciplinou Hra na klavír I. Od učitele obdrží vzory testů z hudební teorie, jejichž obdoba bude uplatněna u dílčí zkoušky na konci druhého semestru studia.

Requirements to the exam - Czech
Last update: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

zápočet

Syllabus - Czech
Last update: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

Konkrétně budou v seminářích v průběhu celého semestru probírána tato témata: notová soustava, notopis, takty a rytmus, tempo a jeho označení, stupnice durové, první test v pořadí, mollové stupnice (aiolské, harmonické a melodické), druhý test v pořadí, intervaly (základní a odvozené), akordy (kvintakordy durové a mollové a jejich obraty), třetí test v pořadí, přehled o hudebních nástrojích v symfonickém orchestru. Důležitou náplní předmětu bude utvářet praktické dovednosti zpěvu písní vhodných pro děti v předškolním a v mladším školním věku a u vybraných i jejich hry na klavír, včetně elementárních základů taktovací techniky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html