SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2020/2021
   Login via CAS
Practical Language I - O01307401
Title: Jazyková cvičení I
Guaranteed by: Katedra germanistiky (41-KG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok1
Old code: K401
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Classification: Teaching > German
Is incompatible with: OKBUZ22008, OBUZ22V044, OBUZ22V008, ONUZ22V05, OBUZ22008
Is pre-requisite for: O01307402
Annotation -
Last update: Erudio ()
Improving language knowledge and skills. Work with texts designed for pupils at the elementary schools, for both elementary and pre-intermediate level. The communicative aspect of teaching a foreign language is highlighted.
Literature - Czech
Last update: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (06.10.2015)

DUSILOVÁ, D. et al. Sprechen Sie Deutsch III. 2. přeprac. vydání. Praha : Polyglot, 2001., TESAŘOVÁ, L. Themen. II a III. díl. Plzeň : Hueber - Fraus, 2000., PERLMANN-BALME, M.; SCHWALB, S. em-Hauptkurs. Abschlußkurs. München : Hueber, 1997., EISENBERG, P. et al. Die Grammatik der Deutschen Gegenwartssprache. Duden Band 4. 6. neu bearbeitet Auflage. Mannheim : Dudenverlag, 1998.

Syllabus - Czech
Last update: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (06.10.2015)

9. 10.  

 

Klima, Wetter

Opakování zájmen - skloňování přídavných jmen - zpodstatnělá přídavná jména a příčestí

16. 10.

 

Ernährung

Trpný rod - vyjadřování českého několikanásobného záporu

30. 10.

 

Landeskunde (Tschechien)

Ukazovací zájmena der, derselbe, derjenige - Vztažné věty uvozené

zájmennými příslovci, příslovci wo, woher, wohin a zájmeny wer, was - Rozvité

příčestí přítomné a minulé v přívlastkovém postavení - Tvoření vedlejších vět vztažných

z participiálních vazeb a naopak

6. 11.

 

Verkehr

Kolísání užití pomocného slovesa v perfektu - Dvojice tranzitivních

a intranzitivních sloves - Plusquamperfektum - Časové věty - Vedlejší věty

přípustkové a příčinné - Příklady vazeb německých sloves s podstatnými jmény (být)

13. 11.

 

Umweltschutz

Konjunktiv plusquamperfekta - Vedlejší věty podmínkové - Přirovnávací

způsobové věty (als ob) - Vedlejší věty účinkové (zu ..., als dass) - Slovesa

verzichten - aufgeben

20. 11.

 

Lektüre

Münchhausens Abenteuer in der Türkei (nach G. A. Bürger) - Wie Tiere sicher über

die Autobahn kommen - Ein Vogel wollte Hochzeit machen (Volkslied)

27. 11.

 

Landeskunde (Berlin)

Skloňování stupňovaných přídavných jmen po některých zájmenech

a číslovkách - Elativ - Vyjadřování českého jeden z … - Předložky s 2. pádem -

Způsobové věty je - desto

4. 12.

 

Feste und Bräuche

Náhradní infinitiv - Další příklady porušování větného rámce - Přístavek

- Slovesa haben a sein ve spojení s infinitivem s zu

11. 12.

 

Arbeitsmarkt

Infinitiv - Nahrazování vedlejších vět s dass a damit infinitivní konstrukcí

- Nahrazování vedlejších vět s (an)statt ... dass a ohne ... dass infinitivní konstrukcí

- Nahrazování vedlejších vět s zu …, als dass infinitivní konstrukcí - Slovesa

(sich) ändern - austauschen - tauschen - umtauschen - wechseln

18. 12.

 

Landeskunde (die Schweiz)

Číslovky základní - Zpodstatnělé číslovky - Označování královských

rodů a panovnických jmen - Další příklady užití řadových číslovek - Některé

další druhy číslovek - Slovesa s předponou dílem odlučitelnou a dílem neodlučitelnou

8. 11.

 

Medien

Časové věty - Další příklady skloňování zájmen a přídavných jmen

v množném čísle - Vazby sloves, podstatných a přídavných jmen - Slovesa anwenden

- ausnutzen - benutzen - gebrauchen - nutzen - verwenden

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html